Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény

05.04.2019

Vedúci partner malého projektu:   Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény

Partner malého projektu:               Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmci

Názov projektu:  

Kultúrne bzučanie na integrovaných cestách                 

Akronym: 

ZSONG

Kód výzvy:

SKHU/1801

Prioritná os 4: 

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

SKHU/1801/4.1/004

Celkový rozpočet projektu:

58 795,98 €

Rozpočet ERDF:

49 976,58 €

Začiatok projektu: 

1. marca 2019

Koniec projektu:

31. januára 2020

Link: http://hatvanymuzeum.net/index.php/home/palyazatok/interreg-szlovakia-magyarorszag/374-projektnyito-rendezveny

   


Integrovaná knižnica a Múzejná expozícia je jedna z mienkovorných kultúrnych inštitúcií v župe Heves. Taktiež Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia patrí medzi významné viaczložkové kultúrne inštitúcie v Košickom kraji. Tento spoločný charakter dáva základ pre spoluprácu. Integrované služby, ktoré tieto organizácie poskytujú, sú veľmi účelné a partnerské organizácie môžu slúžiť ako vzor alebo príklad pre organizácie, ktoré plánujú integráciu služieb , resp. pre také organizácie, kde tento proces neprebehol celkom úspešne. Obidve organizácie vo svojej základnej činnosti vykonávajú kultúrnu integráciu vo svojom regióne a zameriavajú sa pritom na marginalizované a znevýhodnené skupiny obyvateľstva a ich kultúrne potreby a zároveň rozvoj a preznetáciu regionálnych hodnôt. Charakter, činnosť a zodpovednosť obidvoch organizácií ich predurčuje k spoločnému úsiliu v rámci cezhraničného projektu s cieľom rozvoja aktivít aj za hranice. Cieľové skupiny aktivít, ktoré sú naplánované v rámci polupráce sú najmä skupiny obyvateľstva, ktoré sú otvorené voči kultúrnym a sociálnym hodnotám prezentovaným oboma inštitúciami, ďalej také skupiny obyvateľstva, ktoré z určitých dôvodov môžu mať ťažkosti pri užívaní kultúrnych statkov. Na základe tohto skutkového stavu došlo k iniciatíve partnerov na zorganizovanie odborných workshopov, na ktorých okrem konštatovania problémových záležitostí dôjde aj k vypracovaniu spoločných dlhodobých plánov. Vybudované kultúrne prepojenia budú schopné prezentovať regionálne hodnoty pre zúčastnených aktérov, resp. dôjde k vypracovaniu dokumentačnému systému, ktorý spracuje spoločné kultúrne a sociálne hodnoty. Plánované kultúrne podujatia poskytnú možnosť vzájomnej prezentácie kultúrnych hodnôt oboch regiónov. 


Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva