Magna Festum

29.01.2024

Vedúci partner malého projektu:   Magna Festum

Partner malého projektu:                Herczeg Ferenc Alapítvány

Názov projektu:

Literatúra a gastronómia v regióne

Akronym:

GastLitera

Kód výzvy:

SKHU/2201

Prioritná os 4:

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/2001/4. 1/038

Celkový rozpočet projektu:

 58 664,00 €

Rozpočet ERDF:

 49 864,40 €

Začiatok projektu:

 1.novembra. 2021

Koniec projektu:

 31.marca. 2022

Projekt sa realizuje v spolupráci s dvoma mimovládnymi organizáciami. Vedúcim partnerom je Magna Festum (SK) a na projekte sa ako partner podieľa Nadácia Herczega Ferencza (HU).

Víziou / hlavným cieľom partnerov projektu je posilniť pozitívny vzťah obyvateľov k miestnemu cestovnému ruchu. Chcú dosiahnuť svoj cieľ predovšetkým podporením cestovného ruchu, najmä gastroturizmu. Na dosiahnutie vízie projektu a konkrétneho cieľa si partneri projektu stanovili tri čiastkové / vedľajšie ciele:
1. Propagácia autentických miestnych špecialít na oživenie a uchovanie tradícií
2. Prezentácia a popularizácia regionálnej literatúry
3. Podpora prvovýrobcov a malých miestnych podnikateľov a propagácia ich výrobkov.
V rámci projektu sa partneri projektu zameriavajú na široké publikum. Počas programov nájdu svoje záujmy všetky vekové kategórie. Uskutoční sa výstava, bude publikovaná kniha a bude predstavená štúdia, ktorá bude obsahovať prezentáciu oblastí projektu a možných zlomových bodov v rámci projektu a môže byť užitočnou pomocou nielen pre podnikateľský sektor, ale aj pre verejný sektor. Gastronomické podujatie má osloviť široké publikum. Okrem ochutnávania regionálnych jedál a vín z autentických miestnych surovín sa návštevníci programov môžu oboznámiť aj s prácou Ferenca Herczega. Na podujatiach sú zastúpení aj miestni remeselníci a organizátori nezabúdajú ani na najmenších. Obe organizácie majú dostatočné skúsenosti s implementáciou projektu a pri práci im pomáhajú skúsení projektoví manažéri.

Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva

IV. Výzva