Fiatalok a Magyar Zenéért Egyesület

12.10.2021

Vedúci partner malého projektu:   Fiatalok a Magyar Zenéért Egyesület

Partner malého projektu:               Svetlo na Východe Slovenska

Názov projektu:

Spevavý receptár - digitálne zachovanie tradícií Medzihoria a Medzibodrožia

Akronym:

FOOD&SONGS

Kód výzvy:

SKHU/2001

Prioritná os 4:

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/2001/4.1/014

Celkový rozpočet projektu:

  58 196,64 €

Rozpočet ERDF:

 49 467,14 €

Začiatok projektu:

1. jún 2021

Koniec projektu:

31. december 2021

LInk:

Cieľom nášho projektu je prehĺbenie spolupráce kultúrno-umeleckých združení a zabezpečenie vysoko kvalitných kultúrnych programov a služieb. Projekt napomáha k upevneniu vzťahov obyvateľov žijúcich v pohraničí. Zmapujeme bohaté ľudovo-hudobné a gastronomické dedičstvo Medzihoria a Medzibodrožia na oboch stranách hraníc, a radi by sme ich predstavevili širokej verejnosti spracovane v modernej forme, pomocou digitálnych aktvít, mediálnych inštalácií a publikácií. Jedným z najdôležitejších výsledkov bude trojjazyčná webová sránka, kde budú pre každého dostupné zozberané piesne a recepty. Aj na to kladieme veľký dôraz, aby boli popri digitálnych aktivitách výsledky dostupné aj pre tých, ktorí nedisponujú prístupom na internet alebo preferujú aktivity nezávislé od virtuálneho prostredia. Preto piesne a recepty predstavíme aj v tlačenej podobe, resp.pripravíme aj dve mediálne inštalácie, kde si bude môcť piesne vypočuť ktokoľvek. Naše spoločné podujatia zabezpečia stretávací bod pre rozličné vekové kategórie, spoločenské skupiny, národnosti, kde miestni obyvatelia a návśtevníci budú môcť spoznať minulosť, prítomnsť a budúcnosť danej oblasti, môžu sa zúčastniť na spoločných tvorivých priebehoch. Dôležitými hodnotami sú pre nás rodinná atmosféra, umelecká kavalkáda, a udržateľnosť, ktorých aspekt uprednostíme aj počas podujatí. Náš projekt a výsledky zpopularizujeme viacerými komunikačnými prostriedkami. Využijeme online platformy a výhody sociálnych medií, pravidelne budeme komunikovať cez Facebook a Instagram, pripravíme promočné videá, a popritom budeme zverejňovať informácie a články v miestnych a regionálnych webových stránkach, novinách, TV.


Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva