Moldava nad Bodvou

23.07.2020

Vedúci partner malého projektu:  Moldava nad Bodvou

Partner malého projektu:              Encs Város Önkormányzata

Názov projektu:

MODROTLAČ - džínsovina monarchie

Akronym:

MODROTLAČ

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 4:

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/1901/4.1/072

Celkový rozpočet projektu:

48 424,25 €

Rozpočet ERDF:

41 160,61 €

Začiatok projektu:

1. október 2020

Koniec projektu:

31. august 2021

Link:

MODROTLAČ - džínsovina monarchie - Mesto Moldava nad Bodvou

Zámerom  projektu je tvorba spoločných  odborných programov, výmenných programov  v oblasti kultúry na pozadí  skúmania spoločnej histórie a vzájomného ovplyvňovania sa kultúr.  Projektom sa vytvorí  kreatívna platforma skupín a jednotlivcov so záujmom  o  konkrétne remeselné techniky- výrobu modrotlače a tkáčstvo. Jedna z oblastí skúmania projektu – výroba modrotlače  bola 28.11. 2018 zapísaná  reprezentatívneho Zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO-  ako spoločný zápis Slovenska,  Maďarska, Česka, Rakúska a Nemecka. Projekt dáva príležitosť ju detailnejšie preskúmať v pohraničí medzi mestami Moldava a Encs  v Above.  Premyslenou kombináciou nástrojov odborných  ( výskum a konferencia), prakticko- vzdelávacích ( workshop a vandrovka) , popularizačných (výstava a  medzinárodná súťaž) a kultúrno- kreatívnych ( deň tradícii, suveníry a značka)  osloví a spája rozličné skupiny obyvateľov v spádovej oblasti .  Obaja partneri mestá Moldava a Encs sú geografickým postavením, veľkosťou svojich sídiel a  ľudskými zdrojmi  lídrami v rozvoji regiónu a majú všetky predpoklady  rozšíriť  spoluprácu aj v tejto  doposiaľ neprebádanej a mimoriadne zaujímavej   oblasti a posunúť ju ku zúročeniu výsledkov v ekonomickej oblasti – najmä k zvýšeniu zamestnanosti. Spolu s ďalším partnerom MsKS Moldava tak nadviažu  na  výsledky  predchádzajúcich  úspešných projektov  a zároveň napĺňajú  strategické rozvojové trendy v oblasti  kultúry a kreatívnej ekonomiky najmä na úrovni regionálnej a cezhraničnej, ale aj  národnej a  európskej.Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva