Egercsehi Bányászati Baráti Kör Egyesület

18.11.2020

Vedúci partner malého projektu:   Egercsehi Bányászati Baráti Kör Egyesület

Partner malého projektu:       Obec Čučma

Názov projektu:                

Po stopách našich predkov - baníctvo a spracovávanie rúd v spoločnej minulosti našich obcí  

Akronym:

ANCESTORS

Kód výzvy:                  

SKHU/1901

Prioritná os 4:

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/1901/4.1/113

Celkový rozpočet projektu:

58 716,48 €

Rozpočet ERDF:

49 909,01 €

Začiatok projektu:

1. januára 2021

Koniec projektu:

31. august 2021

Link: 

https://m.facebook.com/101955405531457/photos/pcb.106866441707020/106866195040378/?type=3&source=49

https://felvidek.ma/2021/08/oseink-nyomaban-2/

 Cieľom Spolku priateľov baníctva v Egercsehi (ďalej len "spolok") je výskum, zachovávanie a prezentácia tradícií, súvisiacich s baníctvom, ktoré sa tu praktizovalo až do roku 1991. Organizácia svojou činnosťou zabezpečuje:

1. Výskum baníctva v čo najväčšej možnej miere, zhromažďovanie pamiatok (objektov), ich usporiadanie, dokumentáciu, zostavenie výsledkov a ich publikovanie.
2. Zdokumentovanie osôb, ktoré zahynuli v dôsledku banských nešťastí a baníckej práce, dôstojné zvečnenie ich pamiatky.
3. Rozvoj pamätníka baníckej práce v centre obce, na významných lokáciách obce umiestnenie pamätných tabúľ, stĺpov, symbolov a iných značiek.
4. Udržiavanie kontaktov s civilnými organizáciami podobného zamerania, predovšetkým s Krajinským maďarským baníckym a hutníckym spolkom, ako aj s inými vzdelávacími a kultúrnymi inštitúciami. 
5. Výskum a prezentácia baníckych tradícií v rámci rôznych podujatí.
6. Tvorba databázy a rozvoj baníctva predmetného územia a jej napojenie na krajinský systém.
Spolok od svojho založenia dosiahol viacero významných úspechov. V spolupráci s obcou Egercsehi vytvorili Námestie baníckov v centre obce s parkom. z iniciatívy Splku bola vydaná Banícka kniha Egercsehi, ktorú redigoval Gergely csiffáry a ktorá dokumentuje banícku históriu obce Egercsehi na základe historických prameňov - archívnych dokumnetov. Z predchádzajúcich projektov Spolku spomenieme: publikáciu o založení a činnosti Spolku v rokoch 2005-2007 (Maďarský banský a geografický úrad), realizácia pamätníka baníctva (Maď. ban. a geografický úrad), Zachovanie  vidieckeho dedičstva (Úrad poľnohospodárstva a rozvoja vidieka), zapojenie sa do projektu Bethlen Gábor Alap.        

Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva