Kárpátok Alapítvány - Magyarország

28.02.2020

Vedúci Partner: Kárpátok Alapítvány - Magyarország

Partner:             Karpatská nadácia

Názov projektu:

Šanca pre deti zo znevýhodneného prostredia

Akronym: 

Šanca

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 4: 

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ 4.1:

Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/1901/4.1/015

Celkový rozpočet projektu:

58 814,95 €

Rozpočet ERDF:

49 992,70 €

Začiatok projektu: 

1. december 2019

Koniec projektu:

30. november 2020

Odkaz:  https://karpatskanadacia.sk/aby-ziadne-dieta-nezaostavalo/

   

Reprodukcia chudoby - čo je v prípade sociálne vylúčených a znevýhodnených rómskych komunít ešte výraznejším javom - je závažným a narastajúcim problémom, ktorý si vyžaduje okamžitý zásah spoločnosti na úrovni komunity, a to od najranejšieho veku. Deprivácie v ranom veku majú vplyv na celý život. Je dokázané, že zásahy v období raného veku sú oveľa účinnejšie, ako neskoršie kompenzačné programy. Keďže v slovensko-maďarskej prihraničnej oblasti je prioritnou otázkou prístup rómskych detí v znevýhodnenej situácii ku kvalitnému vzdelávaniu a iným službám pre rozvoj kompetencií v ranom veku, v rámci nášho projektu by sme chceli podporiť rozvoj kapacít odborníkov pracujúcich v tejto oblasti. Naše činnosti zahŕňajú celkový prieskum stavu, organizáciu odborných školení a cezhraničného stretnutia za účelom výmeny skúseností, vytvoríme on-line zbierku poznatkov a komunikačnú platformu v tejto téme, a vyhľadáme osvedčené praxe v oboch krajinách, ktoré budeme masívne šíriť. Vo výsledku od projektu očakávame, že (1) sa zlepší vzdelávanie znevýhodnených rómskych detí, pripravenosť odborníkov pracujúcich v oblasti rozvoja kompetencií v ranom veku, rozšíria sa ich kompetencie a kapacity - priamo v cieľových obciach, resp. v celej prihraničnej oblasti; (2) zvýši sa kvalita práce odborníkov v oblasti rozvoja kapacít, zlepší sa vzdelanostná a sociálna situácia znevýhodnených detí a ich budúca situácia na trhu práce a zvýši sa ich sociálne mobilita (3) z dlhodobého hľadiska prispejeme k odstráneniu diskriminácie a negatívnych stereotypov o Rómoch, ako aj k prerušeniu generačného prenosu extrémnej chudoby a viacdimenzionálneho sociálneho vylúčenia.    


Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva