Fiatalok Kulturális Szövetsége

22.02.2022

Vedúci partner malého projektu:    "Fiatalok Kulturális Szövetsége" Ifjúsági Egyesület

Partner malého projektu:      Obec Mokrance, Hlavná 38/42, 045 01 Mokrance

Názov projektu:

Spojenie kultúr

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 4:

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/1901/4.1/119

Celkový rozpočet projektu:

58 625,00 €

Rozpočet ERDF:

49 909,01 €

Začiatok projektu:

1. januára 2021

Koniec projektu:

31. august 2021

Link: 

https://www.mokrance.sk/interreg-slovenska-republika-madarsko.html

https://www.gregi.net/clanky/kostol-v-mokranciach-skryva-unikat-relikvie-celej-kralovskej-rodiny-i-karola-iv/

Východná časť oblasti slovensko-maďarskej hranice je známa vysokou mierou migrácie obyvateľstva, počet obyvateľov klesá. V demografickej skupine mladých (20 až 35 roční) je mimoriadne vysoký počet tých, ktorí sa z tohto regiónu odsťahovali najmä následkom nepriaznivých vyhliadok v oblasti zamestnanosti. Aby bolo možné túto skupinu prilákať späť, resp. aby doma zostalo čoraz viac mladých, popri zlepšení hospodárskeho prostredia je potrebné aj to, aby mladí spoznali bohaté kultúrne hodnoty svojho regiónu, a aby si vytvorili silnejšie puto k svojej domovine.
Účelom projektu je rozvoj a organizácia kultúrnych aktivít spolupráce v prihraničnom regióne, prezentácia ľudovej kultúry a kultúrneho dedičstva regiónu, ako aj ich popularizácia medzi mladými. Je tiež zameraný na posilnenie a zocelenie kultúrnych výmenných vzťahov a tým aj podpora rozvoja cestovného ruchu, vytvorenie multikulturálneho prostredia v prihraničnom regióne spoluprácou oboch projektových partnerov. V projekte je cieľovou skupinou celé obyvateľstvo pohraničia (najmä mladí).
Spoluprácou partnerských organizácií vzniká možnosť vytvárania ďalších medzinárodných vzťahov. Vďaka kultúrno-turistickým podujatiam projektu sa môžu mladí z regiónu vzájomne aktívne spoznať, ich obzory sa rozšíria, mladí umelci žijúci na oboch stranách hranice dostanú príležitosť sa predstaviť.
V rámci projektu sa zorganizujú festivaly a podujatia v meste Vásárosnamény (Maďarsko), ako aj v Mokranciach (Slovensko). Budú sa realizovať etno-folkové  koncerty zobrazujúce ľudovú hudbu, založené na miestnych hodnotách, spojené s gastronomickými prezentáciami, literárne a historické rozhovory/prednášky, ako aj umelecké workshopy s rozličnými témami.

Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva

IV. Výzva