Obec Prša

12.10.2021

Vedúci partner malého projektu:   Obec Prša

Partner malého projektu:               Szederinde

Názov projektu:

Záchrana Palócskych hodnôt a uchovávanie tradícií - Palóc értékmentés és hagyom ányápolás

Akronym:

Pálocérték

Kód výzvy:

SKHU/2001

Prioritná os 4:

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/2001/4.1/006

Celkový rozpočet projektu:

 42 842,14 €

Rozpočet ERDF:

  36 415,82 €

Začiatok projektu:

1. apríl 2021

Koniec projektu:

31. december 2021

Projekt je zameraný na ochranu Palócskeho kultúrno-historického a ľudového dedičstva regiónu Nógrád/Novohrad a Heves v obciach Prša a Eger/Fedémes. Hlavným cieľom je záchrana kultúrnych a ľudových hodnôt o ktoré sa partneri dlhodobo starajú – v Prši pamätný  dom akad.maliara B. Bacskaiho a jeho tvorba a posolstvo, vo Fedémes doplnenie obsahovej náplne výstavy Domu palóckych krojov /Palóc Viseletek Háza/ o Spevník miestneho slávneho speváckeho ženského zboru. Prostredníctvom projektu budú zdôraznené jedinečné kultúrne, historické a ľudové Palócke hodnoty cezhraničného regiónu v živote dvoch samospráv, ktoré sa snažia zachytiť hodnotných umelcov ktorí tu pôsobili/bia a zanechali svoje stopy. Projekt bude zahŕňať aj obstaranie výstavných zariadení potrebných na vhodnú prezentáciu expozícií týkajúcich sa života a diela maliara v obci Prša aj prezentáciu jej histórie formou knihy a brožúry, po dlhých rokoch  sa sprístupní pamätný dom B. Bacskaiho širokej verejnosti a bude slúžiť ako miesto pre výstavu jeho diel a výstupov projektu. Výsledkom projektu bude zviditeľnenie Palóckych hodnôt prostredníctvom aktívneho partnerstva nielen pre návštevníkov obcí, ale aj ako miesto pre organizovanie tvorivých dielní a organizovanie rôznych kultúrnych podujatí v spolupráci s Domom Palóckeho dedičstva. Prostredníctvom projektu sa dosiahnu nasledovné výsledky: - skvalitnenie obsahovej náplne dvoch kultúrnych a historických budov v Prši a Fedémes, - vytvorenie stálych expozícií v 2 domov v duchu vtedajšej doby a práce Bacskaiho a Berzeviczy-Fehér Jánosné – Népművészet Mestere/ Majster ľudového umenia, - zvýšenie atraktívnosti regiónu Nógrád/Novohrad a Heves, vydanie knihy, spevníku, brožúry, filmov, - zintenzívnenie medziinštitucionálnej spolupráce a posilnenie súdržnosti medzi regiónmi.


Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva