Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

28.02.2020

Vedúci Partner: Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Partner:             Ignis plus, n.o.

Názov projektu:

Odievanie bez hraníc

Akronym: 

Átgombolva - Novokroj

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 4: 

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ 4.1:

Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/1901/4.1/023

Celkový rozpočet projektu:

46 761,88 €

Rozpočet ERDF:

39 747,60 €

Začiatok projektu: 

1. apríl 2020

Koniec projektu:

30. marec 2021

Link:

 https://trenditional.eu/sk/


   

Cieľom realizácie projektu je vytvoriť takú komunitu maďarských a slovenských návrhárov a tvorcov, ktorá sa zameriava na zachovanie tradícií ľudového umenia a národných krojov, a na tvorbu takých odevov, topánok a doplnkov, ktoré spĺňajú kritériá dnešného veku ako aj nositeľnosti.

V rámci spoločného odborného programu projektu zainteresovaní umelci a tvorcovia budú mať možnosť osobne sa stretnúť a navzájom spoznať práce, ponuku výrobkov, techniky a skúsenosti všetkých zapojených.

V rámci projektu plánujeme vytvoriť jednu javiskovú produkciu, ktorá bude vhodná, vyjadrujúc tým aj duch tohto hnutia, na jeho ďalšiu propagáciu a na vkusné predstavenie obnovujúcej sa maďarskej a slovenskej kultúry odievania na slovenských a maďarských podujatiach.

Javiskovú produkciu plánujeme predstaviť na oboch stranách na takých podujatiach, na ktorých tvorcovia budú mať možnosť prezentovať svoje produkty aj cez médium remeselníckeho trhu.

Tvorcovia ako účastníci projektu budú mať možnosť prezentovať svoje produkty v existujúcich, turistami obľúbených a frekventovaných  výstavných priestoroch tak v župe Heveš, ako aj vo Veľkých Kapušanoch, aby sme zapôsobili na čo najširší okruh ľudí v duchu myšlienky, že tradície sa môžu stať aj súčasťou každodenného odievania, bez ohľadu na národnostnú príslušnosť.

V rámci projektu budú vytvorené  prospekty odzrkadľujúce projektové ciele v počte 1500 ks/tvorca, z ktorých môžu získať záujemcovia informácie o tvorcoch.


Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva

IV. Výzva