Záhony Város Önkormányzata

05.04.2019

Vedúci partner malého projektu:   Záhony Város Önkormányzata

Partner malého projektu:               Obec Malö Trakany 

Názov projektu:       

Most cez rieku Tisa - cezhraničná spolupráca v oblasti kultúry a rozvoja ekoturistiky

Akronym: 

Tiszahíd

Kód výzvy:

SKHU/1801

Prioritná os 4: 

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

SKHU/1801/4.1/013

Celkový rozpočet projektu:

58 794,00 €

Rozpočet ERDF:

49 974,90 €

Začiatok projektu: 

1. júla 2019

Koniec projektu:

30. júna 2020

Odkaz: https://www.maletrakany.sk/via-carpatia-interreg


    
Na východnej hranici Slovenska a Maďarska, v susedstve ukrajinskej hranice, je oblasť, z ktorej sa 2 obce zapojili do prípravy a realizácie projektu.
Spoločným cieľom miestnej samosprávy Záhony a obce Malé Trakany ako projektových partnerov je vybudovanie dlhodobej a úzkej spolupráce  prihraničných obcí, zvýšiť kultúrne a ekoturistické atraktivity regiónu, a tým podporiť posilnenie cestovného ruchu a ochranu rieky Tisy a jej okolia ako nášho spoločného prírodného pokladu. Dlhodobým cieľom projektu je zabezpečiť priechodnosť prihraničnej oblasti, s týmto cieľom sa nadviaže dlhodobá strategická spolupráca medzi obcami regiónu s cieľom stanoviť ciele a zachovať výsledky.
V rámci projektu bude realizovaná projektová príprava mostu Tisza pre chodcov, čoho výsledkom bude vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti. Pred prípravou tejto štúdie sa uskutočnia workshopy, ktoré prispejú k dosiahnutiu stanovených cieľov zapojením príslušných miestnych samospráv, orgánov, občianskych združení a cieľových skupín. So zapojením širokej verejnosti štúdia uskutočniteľnosti plne využíva potreby, žiadosti a myšlienky regiónu.
Propagáciu výsledkov projektu podporuje aj rozsiahla diseminačná a marketingová činnosť.


Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva