Ludányhalászi Községi Önkormányzat

28.02.2020

Vedúci Partner: Ludányhalászi Községi Önkormányzat

Partner:             Obec Čeláre

Názov projektu:

Ruka v ruke regionálny festival

Akronym: 

Rukavruke

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 4: 

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ 4.1:

Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/1901/4.1/013

Celkový rozpočet projektu:

49 627,24 €

Rozpočet ERDF:

42 183,15 €

Začiatok projektu: 

1. jún 2020

Koniec projektu:

1. november 2020

Link: https://www.dsscelarekirt.sk/ruka-vruke-regionalny-festival

   

"„Regionálny festival Ruka v ruke.”

Odborná spolupráca miestnych samospráv obcí Ludányhalászi (HU) a Čeláre - Csalár (SK) a dvoch sociálnych inštitúcií, s cieľom zainteresovania do projektových aktivít pacientov týchto sociálnych inštitúcií ako aj občanov obcí.

Dve obce a dve sociálne inštitúcie vybrali za cieľ organizovanie takých podujatí, ktoré už majú svoju dlhodobú históriu tak v Čelároch, ako aj v Ludányhalászi, ale aj v celom regióne EZUS Údolie Ipľa. Cieľom týchto kultúrno-spoločenských podujatí je spevnenie priateľstva a súdržnosti občanov, a prezentovanie solidarity občanov oboch obcí, ako aj samotného regiónu s mentálne postihnutými občanmi, tj. s pacientmi týchto zdravotných inštitúcií. V rámci rôznych projektových aktivít budú zainteresované tieto cieľové skupiny do verejného života obcí a regiónu pomocou odborníkov, zdravotníckeho personálu inštitúcií. Kultúrno-spoločenské podujatia štyroch partnerov, verejné vystovanie pacientov v symbióze s ostatnými účinkujúcimi, resp. odborné stretnutia zamestnancov a ostatných zainteresovaných partnerov, svojou jedinečnosťou, budú pozitívnym príkladom pre ostatné regióny.


Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva