Obec Čečejovce

12.10.2021

Vedúci partner malého projektu:   Obec Čečejovce

Partner malého projektu:               Markaz Község Önkormányzata

Názov projektu:

MÁme TRAdície, TAk ich nesTRAťme.

Akronym:

MÁTRATATRA

Kód výzvy:

SKHU/2001

Prioritná os 4:

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/2001/4.1/003

Celkový rozpočet projektu:

 52 089,49 €

Rozpočet ERDF:

 44 276,06 €

Začiatok projektu:

1. máj 2021

Koniec projektu:

31. december 2021

Témou tohto projektu je vytvorenie vhodných podmienok pre spoluprácu medzi mladými ľuďmi a zavedenie tradície organizovania podujatí medzi obcami. Základným prvkom projektu je posilnenie a rozšírenie cezhraničnej spolupráce, preto sa v rámci projektu plánujú výmenné pobyty. Obec Čečejovce plánuje predstaviť návštevníkom krásy okolia, faunu a flóru, kostoly, historické pamiatky obce, mikroregiónu ako aj krajského mesta. Ďalšími aktivitami budú rôzne súťaže, vzdelávacie aktivity, vystúpenia a návšteva našich veľhôr. Obec Markaz ponúkne pre účastníkov náučné podujatia spojené s návštevou neďalekej tepelnej elektrárne, vodných plôch, zrúcaniny hradu, pamätníka Svätej Koruny, najvyššie položeného miesta krajiny, adrenalínového parku, pripraví vzdelávací kurz v súvislosti s procesom výroby elektrickej energie, nakladania s odpadom a starostlivosti o životné prostredie. Vyvrcholením spoločných pobytov bude podujatie TATRA-MÁTRA, ktoré sa uskutoční v Čečejovciach aj Markaze. Sekundármyni aktivitami bude interiérové vybavenie priestorov tak, aby slúžili na spoločné aktivity mladých obyvateľov z oboch partnerských obcí. Obec Čečejovce aj obec Markaz vytvoria pre mladých ľudí vo svojich obciach priestory na spoločné hranie sa, trávenie voľného času, riešenie logických úloh, počítačové aktivity, realizáciu spoločných vzdelávacích aktivít, seminárov a pod. Priestory sa vybavia vhodným nábytkom, stolmi, stoličkami, počítačovou technikou (softvér, hardvér), napojením na internet, interaktívnym projektorom, klimatizáciou, televízorom. Myšlienka je teda spoločná. V obci Markaz kedysi žila slovenská komunita, ktorej tradície sa projektom oživia. V obci Čečejovce naďalej žije maďarská komunita, ktorej korene budú podporené.


Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva