DOMKO - Domov sociálnych služieb

23.07.2020

Vedúci partner malého projektu:   DOMKO - Domov sociálnych služieb

Partner malého projektu:                SzépCserehát Vidék és területfejlesztő Nonprofit Szociális Szövetkezet

Názov projektu:

Rozhýbme bariéry v nás

Akronym: 

Hýbme sa

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 4: 

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/1901/4.1/044

Celkový rozpočet projektu:

48 741,79 €

Rozpočet ERDF:

41 430,52 €

Začiatok projektu: 

1. október 2020

Koniec projektu:

30. jún 2021

Link:

ROZHÝBME BARIÉRY V NÁS (dsskepm.sk)


Cieľom projektu je nadviazanie vzájomnej spolupráce ľudí so zdravotným postihnutím z košického regiónu a maďarským partnerom, posilnenie cezhraničnej spolupráce a záujmu o nové športové aktivity a spoznávanie športových tradícii jednotlivých regiónov na slovenskej a maďarskej strane. Účelom projektu je spájať zdravých a chorých ľudí na slovensko - maďarskej strane a prenos pozitívnych modelov do jednotlivých regiónov.Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva

IV. Výzva