Gymnázium - Gimnázium Kráľovský Chlmec

23.07.2020

Vedúci partner malého projektu:   Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec

Partner malého projektu:                Heves Megye Kereskedelmi és Iparkamara

Názov projektu:

ZÓNA v IT! Popularizácia prírodovedných oblastí na Gymnáziu - Gimnáziu v Kráľovskom Chlmci a župe Heves

Akronym:

ZÓNA IT

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 4:

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/1901/4.1/061

Celkový rozpočet projektu:

49 965,36 €

Rozpočet ERDF:

42 470,56 €

Začiatok projektu:

1. september 2020

Koniec projektu:

31. august 2021

Link:

Zóna v IT | Gymnázium-Gimnázium Kráľovský Chlmec (edupage.org)

Projektové  partnerstvo tvoria Gymnázium – Gimnázium v Kráľovskom Chlmci a Obchodná a priemyselná komora  Hevešskej župy. Cieľom projektu je propagovať vedné odbory s osobitným zameraním na oslovenie a motiváciu dievčat. Skúsenosti a profil oboch partnerov sa mierne líšia, čo dokonale prispieva k širokému obsiahnutiu problematiky kariérového poradenstva a prírodovedného vzdelávania. Chceme komplexne ovplyvňovať mladých ľudí, aby si z nich čoraz viac volilo vzdelávanie a budúcu profesiu v oblasti STEAM (veda, technológia, strojárstvo, umenie, remeslá a dizajn, matematika).Podľa údajov Eurostatu za rok 2018 je podiel žien vo vede a technike na Slovensku 38,77% a v Maďarsku 30,12%. Okrem súčasných trendov je možné v tejto oblasti predpovedať vážny nedostatok pracovnej sily, bez ohľadu na pohlavie. Študenti často nemajú reálny obraz o kariérových možnostiach ponúkaných v oblasti STEAM, pretože táto oblasť sa rýchlo mení a učitelia a výchovní poradcovia väčšinou nemajú aktuálne informácie, ktoré by študentom pomohli pri rozhodovaní. Predstavy o povolaniach STEAM sú plné stereotypov a učebné osnovy často nedokážu držať krok s najnovšími vedeckými poznatkami. Z tohto dôvodu by sme chceli na tieto problémy reagovať zdieľaním našich skúseností v spoločnom cezhraničnom projekte. V našom spoločnom programe kariérneho rozvoja chceme využívať moderné a pútavé nástroje na revolučný prenos odborných znalostí, ako aj na záujmovo orientované STEAM vzdelávanie v školskom prostredí. Z krátkodobého hľadiska očakávame, že mladým ľuďom poskytneme dôveryhodné informácie o povolaniach a zamestnaniach. Dlhodobé výsledky očakávame v ďalšom vzdelávaní, ktoré sa bude realizovať v zvolených oblastiach STEAM.


Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva