Obec Ižkovce

05.04.2019

Vedúci partner malého projektu:   Obec Ižkovce

Partner malého projektu:               Beregsurány Község Önkormányzata

Názov projektu:                          

Hrací a oddychový park pre všetky generácie

Akronym: 

HOP

Kód výzvy:

SKHU/1801

Prioritná os 1: 

Príroda a kultúra

Špecifický cieľ:

1.1 Zvýšiť atraktivitu pohraničnej oblasti

Kód projektu:  

SKHU/1801/1.1/003

Celkový rozpočet projektu:

49 270,16 €

Rozpočet ERDF:

41 879,64 €

Začiatok projektu: 

1. marec 2019

Koniec projektu:

31. december 2019

Odkaz:

http://www.obecizkovce.sk/index.php?id=26&gi=39

   


Témou tohto projektu je vybudovanie multifunkčného ihriska,ktoré bude jednoznačným prínosom pre aktívny pohyb a športové vyžitie detí,mládeže,ostatných obyvateľov obcí a pre návštevníkov obcí.V rámci projektu partneri plánujú organizovať športové a turistické aktivity.Okrem pohybových aktivít by sa otvorila brána aj na spoznanie kultúrnych tradícií a prírodných krás dotknutých regiónov.  Projektová myšlienka pramenila z toho,že ani jeden z dotknutých partnerov nedisponuje  multifunkčným ihriskom.Myšlienka je spoločná,avšak sa nájdu rozdielne prvky pri jej realizovaní.Vedúci prijímateľ malého projektu plánuje vybudovať multifunkčné ihrisko, ktoré sa bude skladať z dvoch častí,a to:z detského ihriska,ktoré sa bude zameriavať predovšetkým na deti; z fitness ihriska, ktoré vytvorí priestor na pohybové aktivity nielen pre deti,ale aj pre staršiu generáciu;a z oddychovej zóny.P MP plánuje vybudovať multifunkčné ihrisko, ktoré sa bude zameriavať na aktivity hlavne pre deti a mládež 0-18 rokov. Samozrejme ponúknuté možnosti spomínaných multifunkčných ihrísk budú môcť využiť všetky vekové kategórie domácich aj zahraničných návštevníkov.Jeden zo základných prvkov projektu je posilnenie cezhraničnej spolupráce,preto sa v rámci projektu plánujú výmenné pobyty.Vďaka polohe Obce Ižkovce (CHKO Latorica) plánuje organizovať výmenné pobyty,ktoré umožnia návštevníkom spoznať aj faunu a flóru obce. V rámci podujatia by sa mali deti možnosť hravo naučiť jedinečné prvky prírody tejto oblasti.Doplnkové aktivity v rámci podujatia budú: súťaže, sledovanie vtákov a vystúpenia aj s účastníkmi z oblasti partnerskej obce.Obec Beregsurány pre návštevníkov partnerskej obce plánuje ponúknuť jazdecké možnosti, ktoré by sprevádzali rôzne vystúpenia spolu s účastníkmi z oblasti partnerskej obce. 


Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva