Slovenská ornitologická spoločnosť/Birdlife Slovensko, občianske združenie - pobočka Senné

28.02.2020

Vedúci Partner: Slovenská ornitologická spoločnosť/Birdlife Slovensko, občianske združenie - pobočka Senné

Partner:             Zöld kör - A Föld barátai Magyarország tagja

Názov projektu:

Vráťme mŕtvym ramenám život!

Akronym: 

ALIVEOXBOW

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 4: 

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ 4.1:

Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/1901/4.1/014

Celkový rozpočet projektu:

58 126,69 €

Rozpočet ERDF:

49 407,68 €

Začiatok projektu: 

1. január 2020

Koniec projektu:

31. december 2020

Link: http://chkolatorica.sopsr.sk/vratme-mrtvym-ramenam-zivot/

    

Cieľom projektu je výmena skúseností pri obnove a revitalizácii mokradí mŕtvych ramien povodia rieky Tisa a konkrétnym výstupom budú štúdie obnovy dvoch mŕtvych ramien. Obaja partneri majú dlhoročné skúsenosti v praktickej ochrane aj zvyšovaní verejného povedomia v ochrane mokradí a prírody cezhraničného regiónu nazývanom Medzibodrožie. Vzhľadom na priame prepojenie záujmových území oboch partnerov spoločnými riekami Bodrog a Tisa majú akékoľvek opatrenia smerujúce k ochrane mokradí pozitívny cezhraničný dopad, najmä v smere toku zo Slovenska do Maďarska. Zachovalé a zdravé mokrade plné života svojou samočistiacou schopnosťou prispievajú k zlepšovaniu kvality vody v tokoch, plnia dôležité funkcie v oblasti protipovodňovej ochrany, ochrany biodiverzity, rekreačné funkcie, zásobovanie úžitkovou vodou, udržiavanie stavu podzemných vôd a veľmi aktuálne je zmierňovanie dopadu zmeny klímy. Toky všetkých nížinných riek boli v minulosti drasticky upravené a zregulované, mokrade a mŕtve ramená degradované až zničené, čo v súčasnosti spôsobuje problémy pri plnení vyššie spomenutých funkcií mokradí. V rámci projektu budú vypracované štúdie s návrhmi na revitalizáciu a opätovné zavodnenie dvoch mŕtvych ramien. Jedno na rieke Tisa na Slovensku a jedno na rieke Bodrog v Maďarsku. Súčasťou štúdií bude charakteristika prírodných pomerov, analýza vlastníckych a užívateľských vzťahov, identifikácia dotknutých subjektov a osôb, geodetické zameranie, návrh opatrení s konrétnymi návrhmi technických riešení vo forme projektu pre územné konanie - nevyhnutný podklad k realizácii opatrení. Sieťovanie, výmenu skúseností a publicitu zabezpečíme organizovaním 2 workshopov, vydaním 2 tlačových správ, 4 náučných článkov, informačného letáku a účasťou na 2 vodohospodárskych konferenciách.


Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva

IV. Výzva