Obec Ruská

12.10.2021

Vedúci partner malého projektu:   Obec Ruská

Partner malého projektu:                Vámosújfalu Község Önkormányzata   

Názov projektu:

Propagácia a rozvoj kultúrnej turistiky v hraničnom regióne

Akronym:

Kód výzvy:

SKHU/2001

Prioritná os 4:

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/2001/4.1/012

Celkový rozpočet projektu:

33 217,48 €

Rozpočet ERDF:

28 234,85 €

Začiatok projektu:

1. júl 2021

Koniec projektu:

31. december 2021

Programová oblasť (župa Borsod - Abaúj - Zemplén)  a  Košický samosprávny kraj je rozdelený štátnymi hranicami, ale spája ich spoločná história a kultúra.  Bývalé socialistické vedenie zámerne obmedzilo rozvoj  pohraničnej oblasti po dlhé desaťročia. Zo sociálno-ekonomického hľadiska hovoríme o veľmi nepriaznivom regióne , ktorá sa vyznačuje extrémne vysokou mierou nezamestnanosti, migráciou a starnutím obyvateľstva. Obnova hraničnej oblasti je podmienené úzkou spoluprácou zástupcov jednotlivých obcí, najmä pomocou spoločných rozvojových projektov. 
Spoločný projekt obce Ruská a obce Vámosújfalu je pokusom oživenia spoločných kultúrnych hodnôt regiónu Horného  a Dolného Zemplína. Hlavným zámerom projektu je využitie a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva, spoločných kultúrnych vzťahov pri optimalizácií ekonomických prínosov.
Po realizácii projektu výrazne rozširujú možnosti kultúrnej turistiky programového územia a to najmä organizovaním spoločných kultúrnych podujatí a workshopov.
Zámerom projektu je rozšírenie kultúrnej turistiky – rozšírenie kultúrnej ponuky, čím by sme mohli zvýšiť počet prenocovaní nielen zahraničných ale aj domácich turistov.
Bohatá a sofistikovaná  ponuka kultúrnej turistiky pomáha nielen mladým ľudom, aby neopustili tento región ale podporujú vyššie špecifické výdavky na podporu ekonomiky pomocou vytvorenia nových pracovných miest v tomto odvetví. Vyšší počet prenocovaní v regióne priamo ovplyvní konkurencieschopnosť regiónu, zvyšuje hrubý domáci produkt, má priaznivý vplyv na vytvorenie nových pracovných miest.

Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva

IV. Výzva