Prameň - Forrás -Spring

23.07.2020

Vedúci partner malého projektu:   Prameň - Forrás -Spring

Partner malého projektu:                Vidék Kincse Egyesület            

Názov projektu:

Hodnotné potulky na ceste našich tradícií

Akronym:

HERITAGE

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 4:

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/1901/4.1/068

Celkový rozpočet projektu:

58 602,71 €

Rozpočet ERDF:

49 812,30 €

Začiatok projektu:

1. august 2020

Koniec projektu:

31. júl 2021

Link:

Debrőd – Debraď » Hodnotné potulky na ceste našich tradícií – HERITAGE – Értékes barangolás hagyományaink útján – Výstava / Kiállítás (debrad.sk)

Hlavným cieľom projektu je posilnenie spolupráce medzi organizáciami v pohraničnom regióne, rozvoj dlhodobých inštitucionalizovaných partnerstiev a rozvoj a organizácia spoločných kultúrnych programov. Partneri projektu venujú osobitnú pozornosť zabezpečeniu toho, aby sa pri dnešnej modernizácii nezabudlo na hodnoty minulosti a aby sa obracanie k minulosti vykonávalo v súlade so špecifickými potrebami budúcnosti, založenými na miestnych hodnotách.
Aktivity plánované v rámci projektu:
Divadelné večery v obci Timár: Predstaví sa regionálny herecký krúžok, ktorý spracuje diela z dvoch regiónov, v dvoch predstaveniach, pri vytváraní príslušných hodnôt. Cieľom je udržať spoločné hodnoty v strede diania - predstaví sa divadelný súbor z Debrade.
Festival pre zachovanie miestnych hodnôt v obci Timár sa snaží o interaktívnu prezentáciu ľudových remeselných profesií.
Festival zachovania hodnôt - miestnych chutí a Festival pálenky: v Debradi sa bude konať po 1 festivale pre prezentáciu gastronómie rôznych národností a kultúr.
Výstava Po cestách tradície: Máme v úmysle spustiť sériu podujatí zameraných na zachovanie miestnych hodnôt, v rámci toho sa vykoná prieskum miestnych tradícií a kultúrnych hodnôt so zámerom zvyšovania povedomia širokej verejnosti o nich. Program sa bude organizovať vždy 2× v Debradi aj v obci Szabolcs. 
Odborná konferencia o zachovávaní hodnôt: V rámci programu plánujeme realizovať sériu podujatí o kultúrnych hodnotách účastníkov projektu, a to celkom 4× v obciach Debraď a Szabolcs. Cieľom je predstaviť ľudové hodnoty a odovzdať ich prostredníctvom skúseností a odbornej práce odborníkov.
Festival generácií v obci Timár: v popredí bude ľudová hudba, ľudový tanec a ľudové tradície, za účasti malých i veľkých.
Plánujeme tiež nákup vybavenia na tento účel.

Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva