Inštitúcia regionálnych aktivít Novohradu z.p.o. Kalonda

23.07.2020

Vedúci partner malého projektu:   Inštitúcia regionálnych aktivít Novohradu z.p.o. Kalonda

Partner malého projektu:               Hóllókői Világörökség - kezelő Nonprofit Kft.

    

Názov projektu:

SPOLOČNÉ DEDIČSTVO 2020

Akronym:

SPOLU 2020

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 4:

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/1901/4.1/078

Celkový rozpočet projektu:

51 143,28 €

Rozpočet ERDF:

43 471,79 €

Začiatok projektu:

1. decembra 2020

Koniec projektu:

31. august 2021

Link: Získané kroje dali ľuďom aby oživili tradíciu - SME | MY Novohrad

Spolupráca miestnych neziskových organizácií Inštitúcia regionálnych aktivít Novohradu z.p.o. (SK) a Hollókői Világörökség-kezelő Nonprofit Kft., v  obciach Kalonda (SK) a Hollókő (HU)   za zachovanie spoločných kultúrnych hodnôt, so zainteresovaním mladej generácie do projektových aktivít.Organizácie vybrali za cieľ organizovanie takých podujatí, v počte 2, ktoré už majú svoju dlhodobú históriu tak v Kalonde, ako aj v Hollóko, ale aj v celom regióne Novohrad-Nógrád. Cieľom týchto kultúrno-spoločenských podujatí je spevnenie priateľstva a súdržnosti občanov, a prezentovanie týchto európskach výdobytkov pre širokú verejnosť, a vytvoriť také inovatívne metódy verejných, kultúrno-spoločenských programov a folklórnych programov, v rámci ktorých prezentujú kompatibilitu tradícií predošlých stároťí, s terajšou, modernou, európskou dobou, tzn. že modernou metódou budú pezentovať ľudové zvyky, obyčaje z minulosti, tak, aby to bolo zaujímavé, atraktívne. Spájať minulosť s prítomnosťou, s takými inovatívnymi prvkami a metódami, aby to bolo príkladom aj pre iné obce, kultúrne združenia v blízkej budúcnosti.


Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva