Beregdaróc Község Önkormányzata

23.07.2020

Vedúci partner malého projektu:   Beregdaróc Község Önkormányzata

Partner malého projektu:               Občianske Združenie Rovás

Názov projektu:

Cezhraničné putovanie za hodnotami

Akronym: 

CBC-ART

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 4: 

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/1901/4.1/039

Celkový rozpočet projektu:

56 397,25 €                                                                                                                                                                       

Rozpočet ERDF:

47 937,66 €                                                                                                                                                                                                      

Začiatok projektu: 

1.september 2020

Koniec projektu:

31.august 2021

Link:

Értékes barangolás határokon át | Beregdaróc község honlapja (beregdaroc.hu)


Skĺbenie kultúrneho dedičstva, ľudových tradícií a moderných umení jedným z najdôležitejších poslaní samosprávy obce Beregdaróc a občianskeho združenia Rovás. Pre splnenie tejto misie sa partneri podujali zorganizovať festival, sériu výstav umeleckých diel predstavujúcich skĺbenie spoločných ľudových hodnôt a moderného umenia, tvorivé tábory a tiež vydať publikáciu, v ktorej priblížia verejnosti (najmä mládeži) umelecké hodnoty oboch regiónov. V obci Beregdaróc sa v auguste konáva mimoriadne populárny festival 'Darócske dni konope [Daróci Kenderes Napok], magické podujatie zachovávajúce tradície, kde sa popri predstavení spracúvania konope a ľudových remesiel organizuje aj pestrý kultúrny program. V Debradi sa každý rok v júni koná odpust sv. Ladislava, čo je veľký festival a kultúrne podujatie. V súčasnosti je ľudová kultúra čoraz populárnejšia a je čoraz väčší dopyt po festivaloch a výstavách s tým spojených. Preto majú organizátori za to, že tieto kultúrne a umelecké hodnoty treba popularizovať aj za hranicami a poskytnúť možnosti kultúrneho vyžitia aj pre ľudí žijúcich v prihraničných oblastiach, resp. vo väčších diaľkach. Pomocou toho sa prehĺbi spolupráca partnerov projektu a obyvateľstva na oboch stranách hranice, obyvatelia regiónu vzájomne spoznajú svoju kultúru, umenie a hodnoty. Vďaka kvalitnému festivalu a výstavám medzinárodného významu sa môžu plánované kultúrne podujatia stať známejšími a populárnejšími, vďaka v publikácii s tým spojenej môže narásť počet návštevníkov daného regiónu. Materiály vyhotovené v rámci projektu budú k dispozícii v dvoch jazykoch.Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva

IV. Výzva