Bükkaranyos Község Önkormányzata

26.02.2020

Vedúci Partner: Bükkaranyos Község Önkormányzata

Partner:             Obec Veľký Kamenec

Názov projektu:

Žijú u vás zvieratá? - cezhraničné formovanie pohľadu enviromentálneho vnímania v Bükkaranyos a vo Veľkom Kamenci

Akronym: 

EDUPARK

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 1: 

Príroda a kultúra

Špecifický cieľ:

1.1 Zvýšiť atraktivitu pohraničnej oblasti

Kód projektu:  

FMP-E/1901/1.1/002

Celkový rozpočet projektu:

45 820,31 €

Rozpočet ERDF:

38 947,26 €

Začiatok projektu: 

1. február 2020

Koniec projektu:

31. október 2020

Odkaz: 

https://velkykamenec.sk/obec/edupark/


Environmentálne problémy sa nezastavia na hraniciach jednotlivých štátov, takže ich riešenie vyžaduje cezhraničnú spoluprácu. V súlade s environmentálnou politikou európskej únie treba klásť osobitný dôraz na prevenciu, jeden z jej dôležitých pilierov je environmentálna výchova. Hlavným cieľom projektu je zachovať a prezentovať prírodné hodnoty hraničného regiónu prostredníctvom externých, interaktívnych environmentálnych vzdelávacích a osvetových parkov. S formovaním pohľadu vnímania sa odporúča začať v ranom detstve, pretože táto veková skupina je viac vnímavá k získaniu nových zvykov a vzorov správania. U detí predškolského a mladšieho školského veku, ktoré sú hlavnou cieľovou skupinou projektu vytvoria partneri tematické ihrisko a interaktívny výcvikový park v Bükkaranyos a vo Veľkom Kamenci, kde sa deti môžu naučiť základy ochrany životného prostredia a zodpovednosti za životné prostredie. Vo výcvikových parkoch sú prezentované chránené prírodné biotopy a prírodné hodnoty daných regiónov. Park sa vytvorí na brehu potoka Kulcsárvölgyi-patak v Bükkaranyos.  V potoku je niekoľko chránených druhov, napr. gobio gobio, Phoxinus phoxinus, Leucaspius delineatus. Výcvikový park bude vybudovaný v povodí jazera vo Veľkom Kamenci. V rámci projektu plánujeme jednodňové študijné výlety, ktorých sa zúčastní 40 detí z každej strany hranice. Počas výletov sa deti učia o voľne žijúcich zvieratách a prírodných hodnotách susednej krajiny, o základoch ochrany životného prostredia. Realizácia uvedených projektových aktivít a cieľov prispieva k zvýšeniu atraktívnosti pohraničnej oblasti a tým aj k 1. prioritnej osi programu.       


Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva