Háromhuta Község Önkormányzata

23.07.2020

Vedúci partner malého projektu:   Háromhuta Község Önkormányzata

Partner malého projektu:              Obec Perín-Chym

Názov projektu:

Prihraničné tematický gastro-kulturálne spoločné programy v obciach Háromhuta-Perín

Akronym:

GASTROKULT

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 4:

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/1901/4.1/091

Celkový rozpočet projektu:

54 800,00 €

Rozpočet ERDF:

46 580,00 €

Začiatok projektu:

1. september 2020

Koniec projektu:

30. august 2021

Link:

Gasztro-kulturális programok / Gastro-kulturálne programy – 2021 – Háromhuta hivatalos honlapja (haromhuta.hu)

Plánovaná realizácia malého projektu sleduje v prihraničnej oblasti zakladajúcej sa na spolupráci dvoch partnerských obcí organizovať gastrokulturálne podujatie, ktoré okrem iného predstaví aj prírodno-ekologické špecifiká a hodnoty oboch regiónov ako aj potrebu ich udržateľnosti v aspekte hospodárskej a spoločenskej udržateľnosti. HHÖ a OPC sú práve preto vhodným miestom konania takýchto projektov financovaných podujatí, lebo obe obce disponujú výnimočne vhodným verejným priestranstvom. Dostupnosť a lokalizácia priestranstiev dávajú možnosť spájania prírodných daností a angažovanosti miestnej komunity ako aj občianskych a kulturálnych organizácií. Aktivity umožnia nositeľom miestnych tradícií prezentujúci kulturálny zážitok pre návštevníkov v autentickom prírodnom prostredí hornatej krajiny HHÖy a významného chráneného územia s bohatou faunou a flórou Perínskych rybníkov, ktoré sú už z minulosti známou a vyhľadávanou lokalitou. Projekt v rámci hranice presahujúcej občianskej angažovanosti smeruje k zabezpečeniu dvojjazyčnej výmene skúseností, ktorá sa zabezpečí organizovaním podujatí miestnymi samosprávami. V oboch obciach dôjde k realizácii 2-2 tematických gastrokultruálnych  podujatí: HHÖ-jedál z diviny a haluškový festival, v OPC jedlá z rýb a zabíjačkové špeciality. Projekt počíta s nákladmi na účasť 150 miestnych a 150 partnerských návštevníkov.  Na oboch miestach realizovaných podujatí sa zúčastnia účinkujúci z partnerskej obce. V projektovej kalkulácii je zarátaná 15 % spoluúčasť na zakúpenie kuchynského vybavenia, ktoré má zabezpečiť zážitkovú kuchyňu, prípravu jedál a ich ochutnávku a servírovanie.Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva