Mátrai Hegyközségek Nonprofit Kft

23.07.2020

Vedúci partner malého projektu:   Mátrai Hegyköszeg Nonprofit Kft  

Partner malého projektu:                Mestský úrad Lučenec             

Názov projektu:

Spolu miestnymi hodnotami – kultúrne programy a tradície v Gyöngyösi a Lučenci

Akronym: 

GyoLo

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 1: 

Príroda a kultúra

Špecifický cieľ:

1.1 Zvýšiť atraktivitu pohraničnej oblasti

Kód projektu:  

FMP-E/1901/1.1/047

Celkový rozpočet projektu:

58 562,47 €

Rozpočet ERDF:

49 778,10 €

Začiatok projektu: 

1. január 2021

Koniec projektu:

31. august 2021

Link:

FŐOLDAL/ Hlavná stránka | Mátrai Bor-Dal (matraibordal.hu)

Budujeme partnerstvá (lucenec.sk)

Zámerom predkladaného projektu je prepojenie a predstavenie slovenskej a maďarskej kultúry a tradícií. Cieľom je, aby obyvatelia partnerských miest spoznávali a prijali vzájomné kultúrne obohatenie, aby sa zároveň rozšírili poznatky o regionálnych produktoch a možnosti ich propagácie v rámci cezhraničnej spolupráce. V spojitosti s uvedeným, zorganizujeme v Maďarsku vínny festival v apríli 2021 a v Lučenci prepojíme kultúrne hodnoty s pivným festivalom a Novohradským folklórnym festivalom, ktoré sú nositeľmi týchto hodnôt a tradícií. U oboch partnerov zrealizujeme aj gastronomický festival a prehliadku regionálnych produktov. Obaja zúčastnení partneri sa predstavia na uvedených podujatia svojho partnera v zmysle kultúrneho, aj gastronomického spojenia, predstavia svoje regionálne produkty, ktoré bude možné ochutnať a rovnako v rámci predajných stánkov aj zakúpiť. Vďaka realizácii projektu dôjde k zabezpečeniu potrebných materiálnych a technických prostriedkov potrebných na úspešnú realizáciu uvedených podujatí a festivalov, zároveň sa zabezpečí aj marketingová stratégia na zvýšenie povedomia o podujatiach, vzájomnej kultúrnej spolupráci a regionálnych produktoch na oboch stranách. Súčasne sa obnovia aj schody v amfiteátri mesta Lučenec, ktorý je dejiskom týchto významných podujatí. Projekt prinesie ešte výraznejšie pozitívne nastavenie vzájomných vzťahov, prehĺbi nielen oficiálne partnerstvá a spoluprácu, ale dá možnosť vzniku mnohých priateľstiev a väzieb aj do budúcnosti.Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva