Európske zoskupenie údolie Ipľa

18.11.2020

Vedúci partner malého projektu:   Európske zoskupenie Údolie Ipľa

Názov projektu:

Spolupráca v údolí Ipľa

Kód výzvy:

SKHU/2001

Prioritná os 4:

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/2001/4.1/102

Celkový rozpočet projektu:

 48 292,34€

Rozpočet ERDF:

 41 048,49 €

Začiatok projektu:

1. marca 2021

Koniec projektu:

31. augusta 2021

Link:

ttps://mynovohrad.sme.sk/c/22740916/obce-z-obidvoch-brehov-ipla-sa-spojili.html

EZÚS Údolie Ipľa prostredníctvom realizácie projektu poskytuje svojim členským obciam možnosť spolupráce ktorá môže jednotlivým obciam priniesť kultúrnu, sociálnu a hospodársku prosperitu.
Medzi 28 členských obcí EZUS sú niektoré obce významné s rozvojom cestovného ruchu a tradícií (Hollókő, Varsány, Rimóc, Rapovce, Kalonda), ale väčšina z nich sú obce, v ktorých obyvatelia nemajú možnossť zapojiť  sa do spoločenského života, ich obyvatelia sú uzavretí a frustrovaní, nenájdu príležitosť využiť hodnoty a príležitosti daného sídla.
Cieľom projektu je podpora spolupráce v regióne pomocou podujatí, na ktorých sa obyvatelia obcí stretávajú, vymieňajú si nápady a skúsenosti, ako aj podpora hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja regiónu rozširovaním siete cezhraničných kontaktov.
Podporujeme organizovanie rôznych podujatí, napríklad: kultúrne stretnutia, poľnohospodárske, remeselnícke výstavy, trhy, športové podujatia, súťaže, mládežnícke a menšinové podujatia. Obce pozývajú na každé podujatie zástupcov inštitúcií členských obcí, čím sa zaväzujú posilniť spoluprácu.

Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva