Medzinárodná koňaková asociácia

29.09.2023

Vedúci partner malého projektu:   Medzinárodná koňaková asociácia

Partner malého projektu:                Határokon Át Információs, Utazásszervező és Projekt-manager Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Názov projektu:

Degustácia vín bez hraníc

Akronym:

BORPARTNER

Kód výzvy:

SKHU/2201

Prioritná os 4:

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/2201/4.1/009

Celkový rozpočet projektu:

 53 935, 00 €

Rozpočet ERDF:

 45 844, 75 €

Začiatok projektu:

01.august. 2022

Koniec projektu:

30.september. 2022

Cieľom malého projektu je spojiť subjekty pôsobiace v oblasti cestovného ruchu, pohostinských služieb a vinárstva z dvoch miest vo východnej časti slovensko-maďarského pohraničia, Košice a Szerencs, v rámci partnerstva a výmeny skúseností medzi partnermi, pričom sa zohľadnia a implementujú hospodárske, environmentálne a sociálne aspekty udržateľnosti. Obe mestá majú takmer identické prírodné a sociálne prostredie, čo je pre obe strany ideálne na rozvoj spolupráce, ktorá posilní cezhraničnú sociálnu súdržnosť podporou kooperačných aktivít na miestnej úrovni. Projekt spadá do prioritnej osi PT4 - Zlepšenie cezhraničnej spolupráce medzi verejnými inštitúciami a obyvateľmi pohraničia. V dvoch mestách sa zorganizujú 2 - 2 workshopy s účasťou 20 - 20 účastníkov na jeden workshop, ktoré budú mať písomnú a televíznu medializáciu. Profesionálny someliér bude mať na starosti odborné vedenie degustácie počas podujatí. V rámci projektu bude vytvorený aj image-film, ktorý atraktívnym spôsobom predstaví obe mestá a relevantné subjekty cestovného ruchu, hotelierstva a vinárstva zapojené do projektu, čím sa cezhraničné partnerstvo stane trvalo udržateľným a stabilným. S rovnakým cieľom, ale v inom formáte, bude vydaná brožúra "Karta chutí", ktorá bude obsahovať zoznam vín zúčastnených vinárstiev v jasnom a transparentnom systéme, čím sa uľahčí orientácia cezhraničných návštevníkov v zahraničnom regióne. Z indikatívneho zoznamu podporiteľný aktivít sa budú realizovať nasledujúce položky: - spoločné odborné programy v oblasti kultúry, vzdelávania, výskumu, cestovného ruchu, ochrany prírody - organizácia programov za účelom posilnenia dvojjazyčnosti (výroba brožúr, krátkych filmov)Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva

IV. Výzva