Bábkové divadlo v Košiciach

28.10.2021

Vedúci partner malého projektu:   Bábkové divadlo v Košiciach

Partner malého projektu:               Miskoci Kortárs Művészeti Alapítvány

Názov projektu:

Bábky bez hraníc

Akronym:

BBH_HUSK

Kód výzvy:

SKHU/2001

Prioritná os 4:

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/2001/4.1/036

Celkový rozpočet projektu:

 48 963,60 eur

Link:

41 619,06 eur

Zámerom projektu je zlepšenie cezhraničného toku informácií o prihraničných regiónoch Maďarska a Slovenska prostredníctvom prezentácie spoločného kultúrneho dedičstva inovatívnou formou zameranou prioritne na deti. 
Oba cieľové regióny majú značný  potenciál na rozvoj cestovného ruchu. Vplyvom historických udalostí pretrváva nízka úroveň povedomia obyvateľov o susednom regióne i napriek takmer tisícročnej spoločnej histórii, kedy oba regióny fungovali ako súčasť jedenej monarchie. V oboch regiónoch je zároveň nízka úroveň lokálpatriotizmu najmä u detí a mladej generácie.  
Týmto projektom chceme posunúť spoluprácu k susednej Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe. Košický kraj tvoria 4 regióny (Spiš, Gemer, Abov a Zemplín). Práve Abov a Zemplín spája maďarsko-slovenskú pohraničnú oblasť. Hlavnými výstupmi projektu bude 10 bábkových televíznych rozprávok (večerníčkov), na motívy  regionálnych ľudových povestí a rozprávok  z dotknutých regiónov.  Spolupráca výkonných umelcov, hercov, realizačného tímu v maďarsko-slovenskej koprodukcii  ponúka priestor na propagáciu oboch lokalít a zároveň priblíži mladej generácii tradičný kultúrny prvok - bábkarstvo, ktoré je zapísané v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva - UNESCO.

Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva