Tisza menti Mezőség Turizmusáért Egyesület

30.01.2024

Vedúci partner:   Tisza menti Mezőség Turizmusáért Egyesület

Partner:                Združenie gemerských remeselníkov

Názov projektu:

Remeselníctvo a gastronómia – zásobáreň možností

Akronym:

KEGA

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os:

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/1901/4.1/027

Celkový rozpočet projektu:

57 147,65 €

Rozpočet ERDF:

48 575,50 €

Začiatok projektu:

1. september 2020

Koniec projektu:

30. jún 2021

Link:

www.gomorikezmuvesek.sk

Projekt sa zameriava na posilňovanie cezhraničnej kohézie, dlhodobú spoluprácu partnerov a vytvorenie, udržanie a rozvíjanie spoločnej partnerskej siete. Zároveň v rámci projektu pôjde o efektívne využitie potenciálu oboch regiónov v segmente remeselníctva a gastronómie so zameraním na cestovný ruch a teda na ekonomické posilňovanie regiónov prostredníctvom odbornej spolupráce a spoločných podujatí. Odborné workshopy budú zamerané na možnosti rozvoja remesiel v súčasných podmienkach a na možnosti využitia tradičnej gastronómie pri poskytovaní služieb v cestovnom ruchu. Okrem teoretických znalostí bude veľký dôraz kladený na získanie praktických zručností. Spoločná publikácia a web bude bude zároveň slúžiť aj ako propagačný materiál a bude prezentovať oboch partnerov prostredníctvom dobrých príkladov úspešných remeselníkov a poskytovateľov gastronomických služieb.  Partner projektu bude organizovať v Krásnohorskej Dlhej Lúke dvojdňový - tradičný remeselnícky a gastronomický festival, v rámci korého sa uskutoční remeselnícky trh, interaktívne detské programy, tanečný dom, prezentácia miestnej ľudovej kultúry. Partner projektu sa predstaví aj na festivale v Tiszabábolna prostredníctvom prezentácie gemerských remesiel a tradičných ľudových výrobkov a tanečný domom gemerských tancov. Vedúci partner zorganizuje v Tiszabábolna dvojdňový zážitkový festival otvorených dvorov. Cieľom podujatia je príprava, prezentácia a ochutnávka tradičných miestnych jedál, prezentácia práce remeselníkov, programy pre rôzne cieľové skupiny a celodenný program pre návštevníkov. Účastníci oboch podujatí partnerov - remeselníci z oboch regiónov, odborníci v gastronómii, predstavitelia záujmových združení, regionálnej samosprávy, laická verejnosť, rodiny s deťmi, predstavitelia médií. 


Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva

IV. Výzva