Slovenský Červený kríž, územný spolok Lučenec

25.01.2024

Vedúci partner malého projektu:   Slovenský Červený kríž, územný spolok Lučenec

Partner malého projektu:                Savic Group Nonprofit Kft.

Názov projektu:

Spoločne pre vytvorenie adekvátnych podmienok pre znevýhodnené deti

Akronym:

Rodina

Kód výzvy:

SKHU/2201

Prioritná os 4:

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/2201/4. 1/018

Celkový rozpočet projektu:

 58 655,49 €

Rozpočet ERDF:

 49 857,16 €

Začiatok projektu:

 1.august. 2022

Koniec projektu:

 30.september. 2022

Projekt má za cieľ zvýšiť počet trvalých cezhraničných partnerstiev, organizovať kvalitné podujatia a zvýšiť záujem obyvateľov o cezhraničné aktivity.

Hlavnou cieľovou skupinou projektu sú znevýhodnené rodiny žijúce v partnerskej oblasti, ktoré potrebujú podporu na zlepšenie svojej situácie z dôvodu ťažkej sociálnej situácie.

Hlavnými oblasťami intervencie je zvyšovanie povedomia v oblasti zdravia a športu. V tomto duchu organizujeme aj viacdňové tábory, rodinné dni a menšie výlety pre cieľovú skupinu, kde sa môžu navzájom spoznávať a nadväzovať nové vzťahy.

S cieľom zabezpečiť cezhraničný charakter projektu, programi sa budú vykonávať prostredníctvom spoločnej implementácie. Projekt prispieva k prehĺbeniu spolupráce medzi zúčastnenými partnerskými organizáciami a k ​​cezhraničnej výmene skúseností.Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva

IV. Výzva