Szikszó Város Önkormányzata

23.07.2020

Vedúci partner malého projektu:   Mestský úrad Szikszó

Partner malého projektu:               Vyšné Valice, Gregorovce    

Názov projektu:

Youth for nature - podpora zachovanie prírodných pokladov, enviromentálne programy pre mládež 

Akronym:

YOUTH4N

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 1: 

Príroda a kultúra

Špecifický cieľ:

1.1 Zvýšiť atraktivitu pohraničnej oblasti

Kód projektu:  

FMP-E/1901/1.1/040

Celkový rozpočet projektu:

58 037,72 €

Rozpočet ERDF:

49 332,06 €

Začiatok projektu: 

1. september 2020

Koniec projektu:

31. august 2021

Link:

YOUTH4N A természeti kincsek megőrzését támogató, környezettudatos szemléletet formáló program (szikszo.hu)

Officiálna webová stránka obce Vyšné Valice - Felsővály (vysnevalice.sk)

Hlavným cieľom projektu je ochrana prírodného dedičstva prostredníctvom programov v oblasti zdravia a životného prostredia pre mladých ľudí a ich rodiny a vychovávateľov v dotknutých obciach.
 Používané interaktívne a inovatívne vzdelávacie metódy pomôžu zvýšiť záujem mladých ľudí a zmeniť ich pozitívny prístup.
 Prostredníctvom spoločných kreatívnych súťaží, výmenných programov sa vytvára rozsiahla odborná spolupráca medzi obcami v oblasti environmentálneho vzdelávania a projekt prerobí vzdelávacie stredisko v Karolai, ktoré poskytne krásne prírodné prostredie pre podujatia. 
Inštitút, ktorý bol v minulosti vzdelávacím strediskom v oblasti životného prostredia, ochrany prírody a ekológie, má dlhoročnú tradíciu a skúsenosti s environmentálnym vzdelávaním, ktorého cieľom je projekt obnoviť. 
Okrem vplyvu na životné prostredie projekt prispieva aj k sociálnej súdržnosti. Nadviaže sa dlhodobá spolupráca medzi partnermi projektu a cieľovými skupinami v oblasti environmentálneho povedomia a vzdelávania, čo prispeje k zvýšeniu územnej, sociálnej súdržnosti, zachovaniu prírodných a kultúrnych hodnôt. zapojením spoločných kancelárií je možné nadviazať širšie regionálne väzby, ktoré pomôžu zapojiť čo najviac zainteresovaných strán a zachovať výsledky projektu.


Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva