Kisfalucska Egészségmegőrző Közhasznú Nonprofit KfT.

18.11.2020

Vedúci partner malého projektu:   Kisfalucska Egészségmegőrző Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Partner malého projektu: Dobrovoľnícke centrum Košického kraja           

Názov projektu:

FAIRYTALE - Príbehy Tokaja žijú v nových pokladoch

Akronym:

FAIRYTALE

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 4:

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/1901/4.1/111

Celkový rozpočet projektu:

58 784,46 €

Rozpočet ERDF:

49 966,79 €

Začiatok projektu:

1. januára 2021

Koniec projektu:

31. august 2021

Link: 

https://www.dckk.sk/defibrilatory-v-nasom-kraji/

Cieľom projektu je propagácia Tokajskej vinohradníckej oblasti na oboch stranách hranice. Atraktivita oblasti presahuje vinársku turistiku, pretože jej prírodné bohatstvo a prostredie ponúkajú bohaté pamiatky. Je zvlášť vhodná pre rodiny s deťmi, pretože nie je zaťažená priemyselnou činnosťou, takže ani životné prostredie nie je znečistené. Cieľom projektu je preto vytvoriť v dotknutých oblastiach komplexný, vzájomne prepojený program a služby, schopné uspokojiť potreby rodín s deťmi, čo zabezpečí posilnenie postavenia regiónu na trhu cestovného ruchu. Priamym cieľom projektu je zorganizovať spoločné (SK-HU) festivaly, založené na miestnych tradíciách a kultúrnych hodnotách, ktoré ponúkajú zmysluplné programové príležitosti predovšetkým pre deti a mladých ľudí. Nepriamym cieľom projektu je zvýšenie úrovne cezhraničnej spolupráce, budovanie vzťahov medzi maďarskými a slovenskými obcami, inštitúciami a mimovládnymi organizáciami, ktoré tam pôsobia a tiež sprostredkovanie kvality festivalovej kultúry. Výsledkom projektu budú 2 vytvorené koncepcie rozvoja cestovného ruchu zamerané na rodiny (1 HU-1 SK) a spoločný súbor návrhov, ktorý preskúma možnosti na posilnenie potenciálu cestovného ruchu. Vytvorí sa dvojjazyčný krátky film, pomocou ktorého budú zúčastnené hraničné obce schopné vyjadriť svoje hodnoty a tradície významnému cieľovému publiku pozdĺž hranice, no i za hranicami. Zorganizujú sa 2 (1 HU-1 SK) trojdňové detské festivaly založené na kvalitných kultúrnych a miestnych tradíciách medzinárodného významu, ktoré ponúknu mimoriadne zmysluplný program.


Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva