Bükkábrány Község Önkormányzata

26.02.2020

Vedúci Partner: Bükkábrány Község Önkormányzata

Parter:                Obec Hosťovce

Názov projektu:

Prezentácia baníctva a tematické programy na oboch stranách hranice

Akronym: 

MINE

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 1: 

Príroda a kultúra

Špecifický cieľ:

1.1 Zvýšiť atraktivitu pohraničnej oblasti

Kód projektu:  

FMP-E/1901/1.1/004

Celkový rozpočet projektu:

57 577,02 €

Rozpočet ERDF:

48 940,46 €

Začiatok projektu: 

1. február 2020

Koniec projektu:

31. október 2020

Odkaz:

http://www.hivatal.bukkabrany.hu/index.php/onkormanyzat/palyazatok/mine-projekt


   

Hlavným cieľom projektu je zachovať a chrániť kultúrne dedičstvo slovensko-maďarskej cezhraničnej oblasti a jeho rozvoj z pohľadu turizmu a tým prispieť k zvyšovaniu príťažlivosti a počtu návštevníkov cezhraničnej oblasti.  Priemyselné dedičstvo je súčasťou kultúrneho dedičstva, ktoré zahŕňa v sebe historické pamiatky ako aj do dnešného dňa fungujúce priemyselné jednotky, stroje a duševné dedičstvo. Dopyt po turizme zakladajúceho sa na kultúrnom dedičstve vykazuje stúpajúcu tendenciu. Kultúrne dedičstvo v obciach zúčastňujúcich sa projektu zahŕňa v sebe priemyselné dedičstvo,  konkrétne baníctvo: v obci Bükkábrány dolujú lignit, v Hosťovciach vápenec. Cieľom projektu je to zrozumiteľným spôsobom predstaviť širokej verejnosti pomocou výstav a spoločných programov (napr.:  návšteva baní so sprievodcom, prednášky, súťaže, remeselnícke programy, šikovnostné hry, ...). Výsledkami projektu budú: 1 výstavný park a 1 výstavný dom, ktorých bude predstavené priemyselné dedičstvo (baníctvo) zúčastnených obcí, 1-1 tematicko-informačný deň na obidvoch stranách hranice a 1-1 odborná konferencia spojená s odovzdaním investície.   Výsledky projektu je možné tematicky prepojiť s ostatnými pozoruhodnosťami v obciach a v regióne a tým je zabezpečený multiplicitný vplyv: Bükkalja, Bükk a Slovenský Kras sú plné s jedinečným prírodným bohatstvom, flórou a faunou a disponujú aj s ďalšími miestami s priemyselným dedičstvom. Predstavenie baníckeho dedičstva, ktoré je súčasťou histórie oboch obcí, jeho prepojenie so súčasnými technológiami môže slúžiť ako sila na zvyšovanie sociálneho kapitálu a môže byť aj východiskovým bodom pre rozvoj ekoturizmu.


Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva