Abasár Községi Önkormányzat

26.02.2020

Vedúci Partner: Abasár Községi Önkormányzat

Partner:             Obec Držkovce

Názov projektu:

Tradície a budúcnosť - kultúrne programy v Abasári a v Držkovciach

Akronym: 

ABADER

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 1: 

Príroda a kultúra

Špecifický cieľ:

1.1 Zvýšiť atraktivitu pohraničnej oblasti

Kód projektu:  

FMP-E/1901/1.1/012

Celkový rozpočet projektu:

55 627,36 €

Rozpočet ERDF:

47 283,26 €

Začiatok projektu: 

1. apríl 2020

Koniec projektu:

31. marec 2021


Cieľom projektu je zachovanie a odovzdanie kulturálnych tradícii, spoznanie vzájomných kultúr a učenie sa spoločenských tradícii. Pre nás je veľmi dôležitou zložkou, že partneri v rámci projektu navzájom odovzdali svoje dobré príklady, ktoré pochádzajú z oblasti zachovanie kultúrnych tradícii. V Držkovciach dôjde k obnoveniu jednomiestnostnej drevenej stodoly v rozmere 97,86m2, ktorá sa nachádza na dvore miestne ho skanzenu. Tu sa uskutoční deň tradícii raz za rok. V rámci jednotlivých aktivít  záujemcovia sa môžu oboznámiť s jednotlivými tradičnými ručnými remeslami, ako hrnčiarstvo a pletenie košíkov. Otvorenie "Divadla stodole" - v rámci festivalu Noc divadiel a na jeseň sa uskutoční Gastrofestival v skanzene ktoré by sme chceli s ročnou periodicitou. Tieto aktivity a akcie sa uskutočnia aj za účasti hlavného partnera. Chceli by sme zaobstarať nasledovný materiál: plátno do divadla, stohovateľné stoličky. V Abašári sa uskutoční korunovanie kráľa Aba Šámuel a Noc "Mníchov popravených sťatím hlavy" - Fejetlen szerzetesek éjszakája. V pamätnej pivnici Abašámuel sa uskutoční gastronomický festival- Stredoveká večera mníchov. Ďalšia aktivita v pamätnej pivnici bude  ochutnávka vín a stredoveká večera. V rámci programu budú obstarané pre mníchov stredoveká obuv-sandál a kapucňa, elektrická fakľa, ošatenie pre kráľa  a kráľovnú, stohovateľné stoličky typu K5. Pomocou projektu sa podarí na obidvoch partnerských stranách efektívne uskutočniť kultúrne hodnoty a zachovanie tradície. Cezhraniční partneri navzájom  spoznajú hodnoty jednotlivých   regiónov. Prehlbujú sa vzájomné vzťahy  medzi partnerskými štátmi.  Partnerské samosprávy-obce sa obohacujú širokospektrálnymi tradičnými udalosťami ako aj investíciami.                                                        


Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva

IV. Výzva