CASTELLUM TORNENSIS - PRO FUTURO

27.10.2021

Vedúci partner malého projektu:   CASTELLUM TORNENSIS - PRO FUTURO

Partner malého projektu:               Gömöri Térség Jövőjéért Egyesület

Názov projektu:

HUNThink

Akronym:

HUNThink

Kód výzvy:

SKHU/2001

Prioritná os 4:

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/2001/4.1/025

Celkový rozpočet projektu:

 57 042,13 €

Rozpočet ERDF:

 48 485,81 €

Začiatok projektu:

1. marec 2021

Koniec projektu:

31. november 2021

Hlavným cieľom projektu je dlhodobý a udržateľný rozvoj starostlivosti o divo žijúcu zver v hraničnom regióne Slovenska a Maďarska vzdelávanie v oblasti pozitívnych vplyvov poľovníckeho hospodárstva a jeho dopadov na poľnohospodárstvo a ráz vidieckej krajiny. Voľne žijúca zver a jej obhospodárenie pozitívne vplýva na krajinu a predovšetkým poľnohospodárstvo. Cieľom tohto projektu je predovšetkým edukatívna činnosť zameraná na atribúty ovplyvňujúce starostlivosť o zver v zreteli na cezhraničnú spoluprácu akými sú konkrétne druhy voľne žijúcej zveri na území Slovenska a Maďarska, ich typické pobytové a pohybové znaky, ktoré ovplyvňujú krajinu, spoločné a rozdielne postupy pri starostlivosti o voľne žijúcu zver a poľovníctve v Maďarsku a na Slovensku. Neodmysliteľnou súčasťou je história starostlivosti o zver a poľovnícke tradície, ktoré sa v každej krajine líšia. Jedným s cieľov tohto projektu je práve skúmanie rozdielnych poľovníckych tradícií, rozdielnej legislatívnej úpravy v oblasti starostlivosti o voľne žijúcu zver a spôsob jej regulácie so zameraním sa na jednotlivé dopady na spoločnosť a krajinu. Dlhodobým cieľom je vzdelávanie mladej generácie ľudí v tejto oblasti a dvíhanie všeobecného povedomia populácie o pozitívnych dopadoch poľovníctva a poľovného hospodárstva na našu spoločnosť a na spoločné prírodné bohatstvo a kultúrne dedičstvo, o rozvoj a zachovanie ktorého sa v dnešnej dobe usiluje zhruba 60 000 poľovníkov na Slovensku a obdobný počet poľovníkov v Maďarsku. Tento dlhodobý cieľ je dosiahnuteľný predovšetkým pravidelnou vzdelávacou činnosťou v danej oblasti, ktoré je vzhľadom na veľkú časť území spojených spoločnou štátnou hranicou a migráciou voľne žijúcej zveri žiadúce uskutočňovať vo forme cezhraničnej spolupráce.


Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva