Gemerská Mládežnícka Organizácia-Gömöri Ifjúsági Csoport

28.10.2021

Vedúci partner malého projektu:   Gemerská Mládežnícka Organizácia-Gömöri Ifjúsági Csoport

Partner malého projektu:             Miskolci Mórus Ifjúsági, Sport, Természetjáró és Kulturális Egyesület

Názov projektu:

Kariérna orientácia cez hranice

Akronym:

Kariéra

Kód výzvy:

SKHU/2001

Prioritná os 4:

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/2001/4.1/029

Celkový rozpočet projektu:

 58 156,00 €

Rozpočet ERDF:

 49 432,00 €

Začiatok projektu:

1. august 2021

Koniec projektu:

31. marec 2022

Cieľom projektových partnerov – Gemerská Mládežnícka Organizácia (SK) a Mládežnícka, športová, turistická a kultúrna organizácia Mórus v Miskolci (HU) je zlepšiť úroveň cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a zvýšiť cezhraničnú spoluprácu medzi občanmi a výmena skúseností. Gemerská Mládežnícka Organizácia má 12 ročné skúsenosti s organizovaním kultúrnych podujatí, a Mládežnícka, športová, turistická a kultúrna organizácia Mórus v Miskolci disponuje značnými skúsenosťami nielen z organizovania kultúrnych a športových podujatí, ale aj z organizovania prednášok s politickými, náboženskými témami, či o a zdravom životnom štýle, a taktiež má bohaté skúsenosti s kariérnym poradenstvom. Skúsenosti projektových partnerov sa vzájomne dopĺňajú.Vďaka tejto spolupráci sa tieto dve organizácie môžu vzájomne spoznať, vymeniť skúsenosti a učiť sa jeden od druhého. Spolupráca môže vytvoriť cezhraničné spojenia medzi mladými ľuďmi a zvýšiť záujem o cezhraničné aktivity.Cieľom projektu je s využitím odborných poznatkov maďarského projektového partnera vybudovať cezhraničnú spoluprácu a gemerskej mládeži usporiadať podujatia na tému výberu povolania a podnikania. V rámci projektu sa usporiada Deň kariérneho poradenstva, v rámci ktorého sa uskutočnia prednášky, a workshopy. Ďalším výstupom projektu bude publikácia, ktorá sa vytvorí pod vedením maďarského partnera a ponúkne niekoľko možností na riešenie problému odlivu mladých z projektových oblastí. Výsledkom projektu bude realizácia jedného dňa zameraného na kariéru a prednášok a workshopov. Bola by pripravená štúdia pre maďarského projektového partnera, ktorý by poskytoval aj konkrétne poradenstvo a odborné poradenstvo.


Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva

IV. Výzva