Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

23.07.2020

Vedúci partner malého projektu:   Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Partner malého projektu:                Združenie gemerských remeselníkov

Názov projektu:

Prenos poznatkov na zachovanie multifunkčnosti pôd a pre udržateľnosť agroenviromentu

Akronym: 

MULTISOIL

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 4: 

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/1901/4.1/028

Celkový rozpočet projektu:

42 470,30 €                                                                                                                                       

Rozpočet ERDF:

36 099,75 €                                                                                                                                       

Začiatok projektu: 

1.september 2020

Koniec projektu:

31.august 2021

LInk: NPPC - NPPC


Projekt nadväzuje na predchádzajúce cezhraničné projekty medzi  výskumnými organizáciami v Michalovciach a Nyíregyházi. U oboch partnerov boli v predchádzajúcich projektoch vybudované Poradenské centrá a zakúpené prístroje a zariadenia. V tomto projekte pokračujeme v ich využití so zameraním na zvýšenie informovanosti obyvateľov regiónu. V projekte sme sa zamerali na  študentov a aktívnych farmárov v prihraničnom regióne. S využitím poradenského centra, spoločne vytvorenej databázy poznatkov ako aj ďalších poznatkov, ktoré získame pri riešení projektu zvýšime informovanosť cieľových skupín o problematike multifunkčnosti pôd, degradácie pôdy a jej škodlivých dôsledkoch. Našim cieľom je zvýšiť agroenvironmentálne povedomie farmárov, študentov, výskumníkov a obyvateľov regiónu.

K dosiahnutiu tohoto cieľa vydáme materiály v maďarskom a slovenskom jazyku o procesoch degradácie pôdy a možnostiach prevencie a sanácie pôdy. Bude organizované vzdelávanie pre  študentov  spojené s praktickými ukážkami na poľných pokusoch a odbornými prednáškami pre poľnohospodárov v regióne. Výmenou študentov a farmárov z partnerských regiónov sa  posilní spolupráca medzi týmito dvoma cezhraničnými regiónmi, oboznámia sa so špecifikami  regiónov, s príležitosťami, ktoré poskytujú a problémami s ktorými sa potýkaju. Na podujatiach sa vymenia skúsenosti, prehĺbia vzťahy a upevnia partnerstvá.

Budovanie vzťahov umožní užšiu spoluprácu medzi týmito dvoma inštitúciami a rozvoj budúcich spoločných výskumných projektov, ako aj uľahčí internacionalizáciu vzťahov inštitúcií.Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva

IV. Výzva