Obec Janík

26.02.2020

Vedúci Partner: Obec Janík

Partner:             Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény

Názov projektu:

Odkaz jednej rodiny - láska a spolupatričnosť

Akronym: 

Köztér

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 4: 

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ 4.1:

Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/1901/4.1/011

Celkový rozpočet projektu:

56 881,49 €

Rozpočet ERDF:

48 349,27 €

Začiatok projektu: 

1. marec 2020

Koniec projektu:

31. január 2021

Odkaz:  https://www.obecjanik.sk/files/2021-07-16-130730-Odkaz_jednej_rodiny.pdf

Rodina Sziklay dala obci Janík viacero historických osobností. Ede Sziklay bol slúžnym župy Gemer a županom Abovskej župy a čestným občanom Košíc. Jeho dcéra Papváry Elemérné Sziklay Szeréna sa z tejto malej dediny prepracovala na celoštátnu kultúrnu úroveň vo veľmi dôležitom období našich dejín. Život a prácu tejto rodiny charakterizuje láska k vlasti, spolupatričnosť a snaha o rozvoj regiónu. V našom projekte sa odzrkadľuje dôležitosť spolupatričnosti, spolupráce komunít, rovnosť a bratstvo v rámci regiónu, štátov a strednej Európy. Medzi ciele projektu je zriadiť taký spoločenský priestor, ktorý bude zároveň aj pamätným miestom tejto rodiny. Partnerom projektu bude Integrovaná knižnica a muzeálne zariadenie - Hatvany Lajos Múzeum z mesta Hatvan, ktoré v rámci vkladu do projektu poskytne svoje odborné vedomosti a zručnosti. V meste Hatvan dodnes žije vnuk Szereny Sziklay. V rámci projektu plánujeme na obidvoch miestach zorganizovať kultúrne a spoločenské podujatia. V meste Hatvan v rámci festivalu "II. kultúrne bzučanie" predstavíme životné dielo Szerény Sziklay v rámci putovnej výstavy, ktorá bude sprevádzaná bohatým hudobným a dramatickým programom za účasti kvalitných interpretov. V rámci festivalu sa predstavia kvalitní interpreti z obce Janík a z jeho okolia. Obsahom festivalu v Janíku bude za účasti uznávaných odborníkov aj konferencia so zameraním na históriu a literatúru, ktoré taktiež doplní kultúrne vystúpenie miestnych interpretov a hostí z Maďarska. Úlohou partnera projektu bude výskum životného diela tejto poetky, jeho dokumentácia, príprava databázy fotografií a príprava publikácie v maďarskom, slovenskom a anglickom jazyku. 


Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva