Obec Veľké Trakany

23.07.2020

Vedúci partner malého projektu:   Obec Veľké Trakany

Partner malého projektu:               Döge Község Önkormányzata         

Názov projektu:

Možnosti rozvoja kultúry a kultúrnej  identity Trojhraničia

Akronym:

-

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 4:

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/1901/4.1/063

Celkový rozpočet projektu:

35 919,54 €

Rozpočet ERDF:

30 531,61 €

Začiatok projektu:

1. september 2020

Koniec projektu:

31. august 2021

Link:

Fotogaléria | Veľké Trakany | Oficiálne stránky obce (velketrakany.sk)

Programová oblasť (župa Szabolcs-Szatmár-Bereg  a  Košický samosprávny kraj) je rozdelený štátnymi hranicami, ale spája ich spoločná história a kultúra.  Bývalé socialistické vedenie zámerne obmedzilo rozvoj  pohraničnej oblasti po dlhé desaťročia. Zo sociálno-ekonomického hľadiska hovoríme o veľmi nepriaznivom regióne , ktorá sa vyznačuje extrémne vysokou mierou nezamestnanosti, migráciou a starnutím obyvateľstva. Obnova hraničnej oblasti je podmienené úzkou spoluprácou zástupcov jednotlivých obcí, najmä pomocou spoločných rozvojových projektov. 
Spoločný projekt obce Veľké Trakany a obce Döge je pokusom oživenia spoločných kultúrnych hodnôt regiónu Horného  a Dolného Zemplína. Hlavným zámerom projektu je využitie a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva, spoločných kultúrnych vzťahov pri optimalizácií ekonomických prínosov.
Po realizácii projektu výrazne rozširujú možnosti kultúrnej turistiky programového územia a to najmä organizovaním spoločných kultúrnych podujatí a workshopov.
Zámerom projektu je rozšírenie kultúrnej turistiky – rozšírenie kultúrnej ponuky, čím by sme mohli zvýšiť počet prenocovaní nielen zahraničných ale aj domácich turistov.
Bohatá a sofistikovaná  ponuka kultúrnej turistiky pomáha nielen mladým ľudom, aby neopustili tento región ale podporujú vyššie špecifické výdavky na podporu ekonomiky pomocou vytvorenia nových pracovných miest v tomto odvetví. Vyšší počet prenocovaní v regióne priamo ovplyvní konkurencieschopnosť regiónu, zvyšuje hrubý domáci produkt, má priaznivý vplyv na vytvorenie nových pracovných miest.

Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva