Obec Kysak

28.02.2020

Vedúci Partner: Obec Kysak

Partner:             Füzérradvány Község Önkormányzata

Názov projektu:

Športovo kultúrne stretnutie

Akronym: 

SKT

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 4: 

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ 4.1:

Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/1901/4.1/016

Celkový rozpočet projektu:

53 387,83 €

Rozpočet ERDF:

45 379,66 €

Začiatok projektu: 

1. september 2019

Koniec projektu:

1. august 2020

 https://www.kysak.sk/--9-1091-sportovo-kulturne-stretnutie-ahoj-leto-v-ramci-projektu-interreg-

   

Obec Kysak a obec Füzérradvány sa rozhodli realizovať cezhraničný projekt Interreg Slovakia - Hungary. Názov projektu je Športovo kultúrne stretnutie. Hlavným cieľom projektu je prezentovanie kultúry, zvykov, tradícii a výmeny športových skúsenosti medzi oboma obcami. Myšlienkou celého projektu je vytvorenie vhodného prostredia na organizovanie športových a kultúrnych udalostí v obidvoch obciach a taktiež vytvorenie udržateľného cezhraničného partnerstva. Počas projektu sa uskutočnia spoločné podujatia. V rámci projektu budú vytvorené nové priestory na športovom areáli /terajšie zastaralé unimobunky, nahradené kontajnermi/v Kysaku. V obci Fuzerradvány bude zabezpečené chýbajúce vybavenie /stoly, stoličky, postele/v Mládežnickom tábore. Vynovené a zmodernizované prostredie obcí budú využívať obe strany počas svojich podujatí. Projekt umožní zorganizovanie dvoch väčších udalostí. Otváracie podujatie v Kysaku bude zamerané na futbalový zápas, tenisový turnaj, športové súťaže, disciplíny pre deti a kultúrne podujatie v prezentovaní hudobných skupín. Obec Füzérradvány zorganizuje víkendový detský tábor pre deti partnerských obcí. Deti budú mať možnosť výmeny informácií o svojej obci v podobe prezentácie - prezentácia bude spočívať v zaujímavostiach, kultúrnych pamiatkach a iných vzácnostiach svojej obce - vyrobia si tzv. sprievodcu obce. Vďaka projektu sa nadviažu nové partnerstva, vzťahy medzi obcami, súbormi a vymenia si kultúrne a športové skúsenosti. Ako merateľné výsledky o úspechu projektu budú slúžiť počty návštevníkov, spätná väzba partnerských strán, schopnosť návštevníkov zorganizovať si spoločné akcie. Mediálna prezentácia.


Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva