Legend Foto

23.07.2020

Vedúci partner malého projektu:   Legend Foto

Partner malého projektu:               Jövő-Kép Egyesület         

Názov projektu:

Maďarsko-slovenské iniciatívy mládeže

Akronym: 

MAKSIM

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 1: 

Príroda a kultúra

Špecifický cieľ:

1.1 Zvýšiť atraktivitu pohraničnej oblasti

Kód projektu:  

FMP-E/1901/1.1/036

Celkový rozpočet projektu:

40 962,75 €

Rozpočet ERDF:

34 818,34 €

Začiatok projektu: 

1. august 2020

Koniec projektu:

30. júl 2021

Link:

Podujatia SPORT+CULT – Legend Foto o.z.

Cieľom projektu MAKSIM je zvýšiť nízku úroveň environmentálneho povedomia a angažovanosti detí a mládeže s cieľom pripraviť ich na budúce výzvy a vplyvy rapídne sa meniaceho prírodného prostredia.  Zmena klímy bude mať veľké dopady na kvalitu a spôsob života a projekt chce pripraviť deti a mládež na prevzatie zodpovednosti za spôsob života.   Projekt chce prispieť k tejto zmene inovatívnym environmentálnym vzdelávaním a školením založeným na vytvorených podmienkach v  prírodnom prostredí oboch partnerov.  Vďaka predchádzajúcemu projektu, ktorý rozvinul praktiky lesnej školy bude možné zapojiť do aktivít aj staršie deti a mládež.   Partneri projektu chcú vyvinúť vzdelávacie, školiace a informačné zariadenie v lesoparku mesta Košice, ktoré zapadne do koncepcie environmentálneho vzdelávania a využije skúsenosti a rady skúsenejších maďarských partnerov.   Súčasne, projekt vytvorí koncepciu trvalej cezhraničnej spolupráce na ktorej sa budú zúčastňovať školy, občianske združenia a lesnícke organizácie z oboch krajín.  Zariadenie bude fungovať počas školského roka ako lesná škola zameraná na inovatívne environmentálne  lesopedagogické vzdelávanie a počas letných prázdnin ako centrum voľnočasových zážitkových aktivít v oblasti environmentálnej výchovy, tradičných remesiel a športov.  Zariadenie bude prepojené s okolitými prírodnými oblasťami  náučnými  chodníkmi a cyklochodníkmi  a bude využívať spoločne vyvinuté nové programy a vzdelávacie nástroje.
Na slovenskej strane sa z chátrajúcej prímestskej lesnej chaty stane cezhraničné enviromentálne vzdelávacie zariadenie ponúkajúce celoročné aktivity mládeže a starších detí oboch krajín školských vzdelávacích a školiacich kurzov a aktivít voľného času ako aj environmentálnych a tradíciu rozvíjajúcich  letných táborov.

Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva

IV. Výzva