Zemplén Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft

25.01.2024

Vedúci partner malého projektu:   Zemplén Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft

Partner malého projektu:                Pre Logos o.z. Občianske združenie

Názov projektu:

Reportéri bez hraníc

Akronym:

Reportéri

Kód výzvy:

SKHU/2201

Prioritná os 4:

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/2201/4. 1/014

Celkový rozpočet projektu:

 58 625, 00 €

Rozpočet ERDF:

 49 831, 25 €

Začiatok projektu:

 1.august. 2022

Koniec projektu:

 30.september. 2022

Informácie o dianí v celom prihraničnom regióne Maďarska a Slovenska v súčasnosti poskytujú predovšetkým celoštátne médiá prostredníctvom celoštátneho vysielania. Informácie o dianí v regiónoch Boršodsko-abovsko-zemplínskej župy a Košickej župy sú na druhej strane hranice len sporadické. Tamojšie obyvateľstvo sa však snaží prosperovať na mieste aj v regióne, čo si vyžaduje tok informácií bez hraníc.

Cieľom je posilniť cezhraničnú spoluprácu medzi obyvateľmi, zabezpečiť aktívnu, cezhraničnú výmenu skúseností z ich domova, zlepšiť kapacitu participujúcich inštitúcií a cezhraničný zvyšujúci sa záujem o cezhraničné aktivity s cieľom zlepšiť vzájomné porozumenie a približovanie sa etnických skupín v regióne.

Pri cezhraničných aktivitách aj vysoká spoločenská participácia ako aj bilingvizmus. Projekt a výsledky projektu budú propagované prostredníctvom tlačovej besede, záverečnej konferencie, webovej stránky a publikácie oznamujúcej výsledky. Aktivity projektu Reportéri bez hraníc poskytujú kvalitné informácie o prihraničnom regióne.Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva

IV. Výzva