STATERA Právna forma Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) IČO 50934601

12.10.2021

Vedúci partner malého projektu:   STATERA Právna forma Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) 

Partner malého projektu:                ÚJ HÍD Alapítvány 

Názov projektu:

Krížom - krážom hradnou cestou dávnych kultúr od Slovenskej Ľupči po Ballašské Ďarmoty zo sedla bicykla a zo sedla koníka

Akronym:

Kód výzvy:

SKHU/2001

Prioritná os 4:

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/2001/4.1/013

Celkový rozpočet projektu:

 56 421,79 €

Rozpočet ERDF:

 47 958,52 €

Začiatok projektu:

1. júl 2021

Koniec projektu:

31. október 2021

Link: ROZHÝBME BARIÉRY V NÁS (dsskepm.sk)

Cieľom projektu je vytvorenie spoločných podujatí formou zábavných, zdraviu prospešných a ekologických aktivít v regióne geoparku v srdci Slovenska a na severe Maďarska v regióne Palóc. Vďaka e-biku a jeho výhodám sa v regióne stredného Slovenska zvýšia možnosti na športové a turistické vyžitie aj u tej časti verejnosti, ktorá je v bežnom živote kvôli zdravotným komplikáciám, prípadne vyššiemu veku v podobných aktivitách odsúvaná do úzadia. Projekt napomôže zvýšiť záujem verejnosti o lokality, ktoré boli doteraz mimo záujmu návštevníkov. Projekt prispeje aj k rozvoju služieb a k vyššej zamestnanosti v regióne. Hlavným zámerom je slúžiť širokej verejnosti bez rozdielu na vek či pohlavie. Návštevníci zo Slovenska môžu vďaka účasti na projekte spoznať krásy, pamätihodnosti, zvyky, gastronómiu a predovšetkým prírodné krásy a pozoruhodnosti regiónu Palóc. Organizovaním nomádskych táborov sa návštevníci zoznámia so starým nomádskym životným štýlom, ich jazdeckou kultúrou a lukostreľbou. Sprievodné podujatia vo forme remeselníckych ukážok oboznámia účastníkov s rezbárstvom, tkaním košov a inými tradičnými remeslami. Nosným elementom projektu na maďarskej strane bude zakomponovanie environmentálnych aktivít do projektu. Pôjde o spoznávanie a ochranu fauny a flóry v oblasti Natura 2000. Účastníci projektu budú môcť na vlastné oči pozorovať, spoznávať a fotiť divo žijúce zvieratá a rastliny na danom území. Vďaka novovybudovaným pozorovacím skrýšam budú môcť nebadane pozorovať živočíchy v ich prirodzenom prostredí. Významným prvkom bude aj vytvorenie mobilnej aplikácie, pomocou ktorej budú môcť účastníci vyhľadať tú ktorú pozorovaciu skrýšu, zdieľať svoje zážitky a fotografie s ostatnými účastníkmi.Z fotodokumentačného materiálu sa pripraví výstava fotografií v nomádskych stanoch.


Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva