Mládež za Údolie Bodvy

23.07.2020

Vedúci partner malého projektu:   Mládež za Údolie Bodvy "Fiatalok a Bódva - völgyéért

Partner malého projektu:                Beregi Ifjúságért Közművelődési és Szabadidő Egyesület

Názov projektu:

Gastronómia bez hraníc

Akronym: 

Gastro

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 4: 

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/1901/4.1/036

Celkový rozpočet projektu:

55 984,52 €                                                                                                                        

Rozpočet ERDF:

47 586,84 €                                                                                                                                                      

Začiatok projektu: 

1.september 2020

Koniec projektu:

31.august 2021


V rámci projektu, chceli by sme predstaviť obyvateľom gastronomické zvyky charakteristické pre dve krajiny, domáce výrobky, a zvýšili by sme pozornosť na význam podpory domácich výrobcov. Realizovalo by sa to cez podujatí a propagačného materiálu. Radi by sme organizovali gastronomické popoludnia, kde by boli predvedené ponuky jedál a pitia dvoch regiónov. Ďalej by sme organizovali odborné semináre, kde by boli predvedené ukážky medzinárodne uznaných barmanov a šéfkuchárov v danej profesii. Okrem toho organizovali by sme gastropikniky a zabezpečil možnosť na výstavu a predaj výrobkov miestnych výrobcov. Podľa našich plánov všetky tri podujatia by sme uskutočnili na oboch stranách, o udalosti natočili propagačné video a zverejnilo by sa v miestnom a regionálnom tv, aj na internete, a pripravili by sme sprievodné tlačivá, kde by boli predvedené gastronomické zvyky a výrobky.

Hlavným cieľom nášho projektu je vylepšenie úrovni cez hraničnej spolupráce medzi inštitúciami a rozšírenie cez hraničnej spolupráce medzi občanmi.

Ako výsledok dosiahnutia cieľa, realizáciou malého projektu zvýšila by sa cez hraničná spolupráca medzi občanmi, zároveň by sa realizovala cez hraničná výmena skúseností, cez ktorú by sa navzájom spoznali gastronomické zvyky a realizácia výmeny vedomostí.

Narástol by počet dlhodobých, inštitucionalizovaných partnerstiev, pretože organizácie Mládež za Údolie Bodvy (SK) a Združenie voľného času pre vzdelávanie mládeži Beregu (HU) zatiaľ nepracovali spolu, a v dôsledku spolupráce by sa vytvorilo nové dlhodobé partnerstvo.

Bude vysoký počet podujatí trvalo udržateľných a zahrňujúcich celú časť programu, vďaka spomínaným programom.

Zlepšila by sa dvojjazyčnosť na miestach programu. Chceli by sme vydať dvojjazyčné profesionálne, gastronomické publikácie.Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva