Bodrog Egyesület

23.07.2020

Vedúci partner malého projektu:   Bodrog Egyesület

Partner malého projektu:               Slovenská ornitologická spoločnosť /BirdLife Slovensko - pobočka                                                        Senné

Názov projektu:

Bodrog, živá rieka

Akronym: 

BODROG

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 1: 

Príroda a kultúra

Špecifický cieľ:

1.1 Zvýšiť atraktivitu pohraničnej oblasti

Kód projektu:  

FMP-E/1901/1.1/029

Celkový rozpočet projektu:

57 327,33 €                                         

Rozpočet ERDF:

48 728,23 €                                         

Začiatok projektu: 

1.apríl 2020

Koniec projektu:

31.marec 2021

Link:

Bodrog, az élő folyó – Bodrog Egyesület (bodrogegyesulet.hu)


Oboznámiť  miestnych obyvateľov žijúcich v regióne, ale i širokú verejnosť s rôznorodými prírodnými hodnotami a krásami údolia pozdĺž  rieky Latorice  na slovenskej strane, ako aj  úsekmi rieky Bodrog na maďarskej aj slovenskej strane. Týmto popularizovať ochranu biologickej rozličnosti a ekologickej siete  Európskej Únie Natura 2000.

Bezprostredným cieľom je predstavenie a ochrana prírodných hodnôt. Nepriamym cieľom je  podporiť napredovanie  cezhraničnej spolupráce civilných kolektívov, a to za účelom rozširovania ich vedomostí  v oblasti  spoznávania  ohrozených živočíchov a rastlinstva v ich bezprostrednom prostredí.

Okrem toho upriamiť pozornosť na verejnú akciu organizovanú za pomoci  dobrovoľníkov a za účasti  tlače, a to v súvislosti so znečisťovaním  rieky komunálnym odpadom pochádzajúceho z oblastí mimo Európskej únie, nakoľko odpadom plávajúcim vo veľkom množstve na povrchu vody sú  rieky Latorica a Bodrog pravidelne  znečistené.

Projekt bol iniciovaný v spolupráci jednej slovenskej a jednej maďarskej  organizácie- teda dvoch civilných organizácií, zaoberajúcimi sa ochranou  prírody  a výchovou. Navrhovaný  projekt nie je bez prechádzajúcich udalostí, pretože v podobnej téme spolupracujúce organizácie  už pracovali spolu na menšom spoločnom projekte. Zemepisnou oblasťou realizácie projektu je:  maďarský a slovenský úsek údolia rieky Latorica a Bodrog. Plánované činnosti:  (1)  Stretnutia  v rámci projektu, (2)  Vodná túra na zozbieranie  odpadu, (3)   Mobilná výstava  Natura 2000, (4) Interaktívne prednášky  Natura 2000, (5) Starostlivosť o populárno-vedeckých  filmoch a publikácií, (6) Súťaž na tému ochrana prírody, (7) KomunikáciaPilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva