Výšné Valice, Gregorovce

18.11.2020

Vedúci partner malého projektu:   Výšné Valice, Gregorovce

Partner malého projektu:               Mestský Úrad Szikszó

Názov projektu:

Vzdelávací program pre obyvateľstvo podporujúci rozvoj malého cestovného ruchu založený na miestných zdrojoch

Akronym:

RESOURCE

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 4:

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/1901/4.1/099

Celkový rozpočet projektu:

52 979,41 €

Rozpočet ERDF:

45 032,50 €

Začiatok projektu:

1. september 2020

Koniec projektu:

31. august 2021

Link:

https://vysnevalice.sk/page/30

https://szikszo.hu/resource.html

Cieľom projektu je nadviazať spoluprácu medzi obyvateľstvom a inštitúciami týchto dvoch sídiel v oblasti rozvoja cestovného ruchu na základe miestnych zdrojov v spojení s projektom domu IKSZ predloženým v rámci programu Leader zameraným na hospodársky rozvoj v meste Szikszó. Obe sídla môžu v podobnom rozsahu a s podobnou metodikou vyvolať vstup na trh cestovného ruchu prostredníctvom odbornej podpory a školenia miestnych obyvateľov a obchodných organizácií. V rámci projektu bude realizovaný spoločný vzdelávací program zameraný na využitie miestnych zdrojov pre cestovný ruch pre miestne (mikro a malé podniky) podniky, obyvateľstvo a kultúrne inštitúcie. Spoločné semináre, školenia, prezentácie pomáhajú miestnym príslušníkom, aby boli schopní identifikovať potreby a formulovať nápady. Zorganizuje sa LOKÁLNE VEDOMOSTI - LOKÁLNA INOVAČNÁ TURISTIKA, v ktorej sa môžete uchádzať o nové nápady a riešenia týkajúce sa produktov cestovného ruchu na základe toho, čo ste sa naučili vo vzdelávacom programe. S cieľom oboznámiť sa s osvedčenými postupmi sa zorganizuje dvojdňové študijné turné, na ktorom sa zúčastnia víťazi inovačnej súťaže, najlepší účastníci školení a partneri. Partneri tiež obstarávajú vybavenie na zabezpečenie kvality vykonávania programov a podujatí a na poskytnutie primeraného technického zázemia.
Zámerom aktivít a podujatí, ktoré sa majú realizovať v rámci projektu, je vytvorenie dlhodobej spolupráce medzi oboma sídlami, ako aj ich obyvateľstvom, inštitúciami a podnikmi, pripravené metodické materiály sa môžu šíriť aj pre ďalšie sídla.

Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva