Itthon, Szülőföldön, Fiatalon Egyesület

27.10.2021

Vedúci partner malého projektu:   Itthon, Szülőföldön, Fiatalon Egyesület

Partner malého projektu:               Bodrung

Názov projektu:

Štart program pre talenty - Podnikateľská mládež pre región!

Akronym:

START

Kód výzvy:

SKHU/2001

Prioritná os 4:

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/2001/4.1/023

Celkový rozpočet projektu:

 56 541,47 €

Rozpočet ERDF:

 48 060,25 €

Začiatok projektu:

1. júl 2021

Koniec projektu:

31. december 2021

Cieľom projektu je podporiť profesionálnu spoluprácu medzi mladými ľuďmi žijúcimi v pohraničnom regióne a organizáciami, ktoré sa venujú týmto mládým ľuďom, ako aj zvýšenie prístupu k dvojjazyčným programom, ktoré sa zameriavajú na získanie podnikateľských zručností. Vymenené skúsenosti pri budovaní komunity a sociálnej súdržnosti , neustále mentorovanie, workshopy a konferencie prispievajú k udržateľnej spolupráci medzi mladými ľuďmi a inštitúciami žijúcimi a fungujúcimi v pohraničných regiónoch.
Jedným z hlavných cieľov projektu je umožniť mladým ľuďom prekonať skutočné výzvy v regióne a nájsť si lepšie miesto na trhu práce. Za týmto účelom majú študenti možnosť vyvinuť inovatívne riešenia maďarských a slovenských konkrétnych a globalných problémov (ochrana životného prostredia, COVID) za pomoci zapojenia úspešných podnikateľov v rámci mentorských programov a braimstormingov. Týmto spôsobom môžu vytvoriť pridanú hodnotu regiónu, čo môže viesť dokonca k založeniu vlastného podnikania, čo by mohlo byť východiskovým bodom pre rozvoj dvoch regiónov. 
Cieľom workshopov a konferencií podporujúcich podnikanie a rozvoj spoločných projektov je nadviazať užšiu spoluprácu medzi mladými ľuďmi (najmä ženami, znevýhodnenými ľuďmi) žijúcimi v pohraničnej oblasti a mentormi, pedagogickými a odbornými zamestnancami a dobrovoľníkmi pracujúcimi s mladými ľuďmi. Cieľom dvojjazyčných účebných materiálov a metodiky mentorstva je umožniť partnerom rozvíjať medzinárodné projekty v budúcnosti, čím je možné zachovať trvalé inštitucionalizované partnerstvo. 
Partneri zdieľajú svoje dlhoročné skúsenosti s prácou s mladými ľuďmi. Zapojenie aktérov vzdelávania prispieva k vyplneniu nedostatku pedagogických a odborných zamestnancov a k vzájomnému  prenosu osvedčených postupov. 

Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva