Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

27.10.2021

Vedúci partner malého projektu:   Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Partner malého projektu:               Regionálne poradenské a informačné centrum Rožňava

Názov projektu:

Vypracovanie regionálneho akčného plánu na zlepšenie konkurencieschopnosti cezhraničných malých a stredných podnikov

Akronym:

KKVAT

Kód výzvy:

SKHU/2001

Prioritná os 4:

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/2001/4.1/022

Celkový rozpočet projektu:

 30 938,75 €

Rozpočet ERDF:

 26 297,93 €

Začiatok projektu:

1. júl 2021

Koniec projektu:

31. december 2021

Cieľový systém projektu KKVAT bol vytvorený v súlade so špecifickým cieľom 4.1. Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi.
Špecifický cieľ je venovaný posilneniu ekonomicko-sociálnej súdržnosti v programovej oblasti a zlepšeniu úrovne medziinštitucionálnej spolupráce.
Konkrétne ciele: 1. Spoločná odborná práca prispieva k zlepšeniu cezhraničnej bilaterálnej spolupráce a výmeny skúseností a k zlepšeniu medziinštitucionálnej spolupráce. 2. Rozvoj, využívanie a šírenie regionálneho akčného plánu na zlepšenie konkurencieschopnosti cezhraničných malých a stredných podnikov v slovensko-maďarskom pohraničnom území.
3. Poskytovanie profesionálnej platformy pre slovensko-maďarských odborníkov, podniky, kde majú možnosť zavádzania a vytvárania sietí.
Cieľové skupiny, činnosti, rozpočet, harmonogram a ukazovatele projektu boli definované tak, aby zabezpečili dosiahnutie očakávaných výsledkov prioritnej osi 4, uľahčili dosiahnutie cieľov projektu, boli realistické a kvalitné výsledky počas trvania projektu, aby boli udržateľné. aj po ukončení projektu zvýšte hodnotu pre cieľové skupiny, buďte pri implementácii nákladovo efektívny a minimalizujte potenciálne riziká pre implementáciu projektu.

Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva