Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria

26.02.2020

Vedúci Partner: Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria

Partner:             A Magyar Nyelv Múzeumáért Alapítvány

Názov projektu:

Fábry 50

Akronym: 

Fábry 50

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 4: 

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ 4.1:

Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/1901/4.1/007

Celkový rozpočet projektu:

52 218,96 €

Rozpočet ERDF:

44 386,12 €

Začiatok projektu: 

1. marec 2020

Koniec projektu:

1. február 2021

Odkaz:  https://wp.kcubar.sk/?s=f%C3%A1bry+50

   

Cieľom projektu je dostať do povedomia činnosť a literárnu tvorbu významného maďarského spisovateľa, publicistu a literárneho kritika Zoltána Fábryho, ktorý patrí do skupiny maďarských spisovateľov a vzdelancov na Slovensku. Jeho humanizmus, kritické videnie spoločnosti je dôvodom na miesto v literárnom kánone. Pre pochopenie doby je neodmysliteľné poznanie jeho diela. Jeho súčasníci ho ctili a uznávali, napriek tomu dnešná doba jeho dielo a umenie skoro vôbec nepozná. 

Fábry celý svoj život prežil vo svojom rodnom dome v Štóse, v ktorom zanechal významný knižničný fond, ktorý obsahuje približne 10 tisíc kníh. Tento dom má KCÚBaR v prenájme na 10 rokov a v súčasnosti funguje ako pamätný dom. Ku dosiahnutiu cieľa je potrebné spracovanie celého dedičstva Zoltána Fábryho, špeciálne očistiť, katalogizovať a archivovať knižničný fond. Katalogizáciou budú vytriedené vzácne knihy, ktoré budú základným pilierom výstavy v Štóse a putovnej výstavy. Prostredníctvom inštalácií, drevených veľkoplošných tabúľ a relikvií uložených vo vitrínach priblížia Fábryho prácu a každodenný život. Trvalá výstava bude umiestnená v dvoch miestnostiach rodného domu Zoltána Fábryho v Štóse a putovná výstava sa bude konať na slovenskej aj maďarskej strane projektového územia. Výstavy by mali prispieť k atraktívnosti regiónu pre návštevníkov a odbornú verejnosť. Odborná konferencia bude sumarizovať skúsenosti oboch partnerov počas celého trvania projektu. Prostredníctvom prednášok odborníci priblížia život Zoltána Fábryho ako popredného maďarského literárnika, ktorý časť svojho aktívneho života prežil v obci Štós na Slovensku.


Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva

IV. Výzva