Európai Határvárosok Korlátolt Felelőségű Európai Együtműködési Csoportosulás

18.11.2020

Vedúci partner malého projektu:   Európai Határvárosok Korlátolt Felelőségű Európai Együtműködési Csoportosulás

Partner malého projektu:                Mestská časť Košice - Sídlisko KVP    

Názov projektu:

Kultúrne podujatia ako možné nástroje na posilnenie súdržnosti prihraničných regiónov

Akronym:

KultAction

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 4:

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/1901/4.1/120

Celkový rozpočet projektu:

48 743,76 €

Rozpočet ERDF:

41 432,19 €

Začiatok projektu:

1. september 2020

Koniec projektu:

1. jún 2021

Projekt sa realizuje v úzkom partnerstve Európa Határvárosok ETT so sídlom Nyiregyházi  a Miestnym úradom mestskej časti Košice - Sídlisko KVP. Partneri projektu spoločne hľadajú riešenia na kultúrne výzvy: 
- považujeme  za dôležité prezentovať  kultúrne hodnoty s cieľom posilniť miestnu identitu a udržanie obyvateľstva. 
- považujeme  tiež za dôležité usporiadať nové podujatia, na vytvorenie novej tradície , pretože mestské zvyky sa dnes, bohužiaľ, týkajú iba navštevovania nákupných centier a každodenného sledovania televízie, hoci staré tradície sú omnoho zábavnejšie  a sú hodnotnejšie  ako terajšie aj keď sa zdá, že mnohé sú zastarané.  Ľudové tradície sú dôležité nielen pre zachovanie kultúry.  Tieto podujatia, zvyky, sviatky  pomáhajú k súdržnosti komunity. 
Konkrétne ciele:
- Spoznávanie oboch inštitúcií, nadviazanie dlhodobej spolupráce v oblasti kultúry a iných oblastí - výmena skúseností
- posilnenie  maďarskej a slovenskej miestnej identity  a porozumenia medzi národnosťami
- organizovanie  kultúrnych zážitkových podujatí s pestrými kultúrnymi programami
Výsledky:
- V rámci rozsiahlej odbornej spolupráce (workshopov) sa uskutočňuje intenzívna výmena kultúrnych skúseností a vzájomné spoznávanie kultúry
- Kultúrne výmeny (zimné festivaly) poskytujú príležitosť na prehĺbenie kultúrneho dialógu medzi zainteresovanými odborníkmi a miestnymi obyvateľmi
- V dôsledku spoločného tvorivého procesu vypracujeme spoločné protokoly o kultúrnych službách, ktoré budú skúmať prostriedky, ktorými môžeme posilniť naše cezhraničné vzťahy.  


Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva

IV. Výzva