Obec Debraď

23.07.2020

Vedúci partner malého projektu:  Obed Debraď

Partner malého projektu:              Samospráva obce Geszteréd

Názov projektu:

Hodnotné potulky na ceste našich tradícií

Akronym:

FOLK&FEST

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 4:

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/1901/4.1/067

Celkový rozpočet projektu:

58 156,00 €

Rozpočet ERDF:

49 432,60 €

Začiatok projektu:

1. júl 2020

Koniec projektu:

30. jún 2021

Link:

Debrőd – Debraď » Ľudové tradicionálne podujatia pre generáciu budúcnosti FOLK&FEST Népi hagyományőrző rendezvények a jövő generációjáért 2021.06.04. Debraďske drozdy festival / Debrődi rigók fesztivál (debrad.sk)

Hlavným cieľom projektu je posilniť spoluprácu medzi organizáciami v pohraničnom regióne, posilniť dlhodobé inštitucionalizované partnerstvá, rozvíjať a organizovať spoločné profesionálne programy súvisiace s ľudovými tradíciami. Partneri projektu budú venovať osobitnú pozornosť oboznámeniu mladších generácií s ľudovými tradíciami, aby si ich osvojili a obľúbili. Poslaním projektu je sprostredkovať lásku a úctu k ľudovým hodnotám a sprostredkovať mladým ľuďom znalosti potrebné pre zachovávanie tradícií.
Oblasti zapojené do projektu (údolie Bodvy, región Nyírség), ktoré majú bohaté dedičstvo ľudového umenia, sú z etnografického hľadiska jednotnými regiónmi.  Spoločná história a spoločné korene vytvorili takmer identické ľudové tradície. Okrem ľudového tanca a remesiel zohrávajú v živote regiónu dôležitú úlohu aj gastronomické tradície.
Partneri chcú osloviť rôzne cieľové skupiny rôznymi aktivitami, aby čo najefektívnejšie dosiahli zamýšľané výsledky. Niektoré z týchto činností sú prístupné verejnosti, kým iné sú určené na profesionálne účely. 
1) Organizovanie 3 festivalov zachovávajúcich tradície ľudového umenia a gastronómie.  
2) Organizovanie 2 interaktívnych výstav ľudového úžitkového umenia a remesiel. 
3) Organizovanie 5 odborných konferencií pre odborné mimovládne organizácie za účasti etnografov a ľudových umelcov úžitkového umenia ako príležitosti na výmenu skúseností a odovzdávanie poznatkov. 
4) Uskutočnenie po 1 študijnej ceste (ochrana ľudových hodnôt, učenie sa a prijímanie osvedčených postupov zachovávania tradícií, politika zamestnanosti a príležitosti na vytváranie pracovných miest na zachovanie tradícií).


Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva