Východoslovenské múzeum v Košiciach

23.07.2020

Vedúci partner malého projektu:   Východoslovenské múzeum v Košiciach

Partner malého projektu:                Zempléni Múzeum

Názov projektu:

Dedičstvo bez hraníc -Rákócziho hrad v Szerencsi a Pamätný dom Rákocziho v Košiciach - Határtalan emlékeink

Akronym: 

Rákoczi

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 4: 

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/1901/4.1/029

Celkový rozpočet projektu:

54 338,90 €                                         

Rozpočet ERDF:

46 188,07 €                                                                                                                                                                                      

Začiatok projektu: 

1.júl 2020

Koniec projektu:

30.jún 2021

Link: Főoldal (zemplenimuzeum.hu)


František Rákóczi je bezosporu historická osobnosť, ktorej pohnutý život pretkáva našu spoločnú minulosť. Jeho aktivity, rodinné sídla spájané s jeho detstvom, dospievaním, rebéliou a jeho smrťou sú roztrúsené na území 4 krajín. Nehnuteľné pamiatky v Maďarsku, na Slovensku ale aj na Ukrajine sú aktívne využívané pre cestovný ruch a rastúcu návštevnosť Karpát. Partneri projektu v záujme zvýšenia informovanosti, atraktívnosti nehnuteľností a expozícií  a návštevnosti majú veľký a trvalý záujem o propagáciu historického kultúrneho dedičstva a inovatívne zážitkové expozície a kultúrnu pedagogiku situovanú do svojich priestorov.  Cieľom projektu je zvýšenie návštevnosti a atraktívnosti ponuky zariadení spájaných so zachovaním a prezentáciou historického kultúrneho dedičstva. Tento cieľ chcú partneri projektu dosiahnúť zvýšením informovanosti, vzájomnou výmenou najlepších praktík  zážitkovej muzeálnej pedagogiky ako aj spestrením spoločnej ponuky multimediálnych participatívnych programov na oboch stranách hranice.  Výstupmi projektu budú: spoločná metodika muzeálnej pedagogiky, ktorá bude obsahovať inovatívne zážitkové aktivity pre detských návštevníkov a študentov, ako aj nástroje pre pilotné zavedenie vybraných aktivít. Ďalej to budú informačné a propagačné predmety rozmiestnené na všetkých  dôležitých informačných bodoch oboch regiónov. Spoločná organizácia multimediálnych zážitkových festivalov v oboch lokalitách  (Košice-Szerencs)  v praxi overí účinnosť  propagácie a otestuje použiteľnosť vypracovanej metodiky. Tieto podujatia položia základ na pravidelnú organizáciu výmen detí a mládeže počas letných prázdnin. Cieľovou skupinou projektu sú muzeálni pedagógovia, školáci a učitelia škôl ako aj domáci a zahraniční návštevníci pamiatok spájaných s Františkom Rákóczim .Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva

IV. Výzva